Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ (9ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ὑπῆρξε Ἁγιορείτης μοναχός, συνασκητής τοῦ ὁσ. Εὐθυμίου τοῦ Νέου (τιμᾶται τήν 15η Ὀκτωβρίου) καί κοιμήθηκε εἰρηνικά στό χωριό Βραστά Χαλκιδικῆς, σέ μεγάλη ἡλικία, πρό τοῦ ἔτους 875. Στό ἀδιάφθορο Λείψανό του ἀναφέρεται ὁ ἅγ. Βασίλειος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης:
"Τό πολύαθον καί τίμιον σῶμα αὐτοῦ - γράφει - εἴδομεν ἀποκείμενον ἐν τῷ σπηλαίῳ, ἐν ὧ κεκόσμηται καί μέ τάς ἰδίας ἡμῶν χεῖρας ἐψηλαφήσαμεν αὐτό καί ἐθαυμάσαμεν καί ἐμείναμεν ἐκστατικοί, οὐ μόνον διά τό τῆς ἀφθαρσίας τοῦ σώματος αὐτοῦ μέγα μυστήριον, ἀλλά καί διά τό μύρον τό εὐωδέστατον, τό ὁποῖον ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός Θεός ἡμῶν ἐκ τῶν κροτάφων τῆς ὁσίας καί τιμίας κεφαλῆς αὐτοῦ, ἔτι παρόντων ἡμῶν ἐκεῖσε, μυροβλύσαι καί ἐκκενωθῆναι παρεσκεύασεν· ὥστε, ἀπό τῆς ὁσιακῆς αὐτοῦ κορυφῆς, ἄχρι τῶν ἁγιωτάτων αὐτοῦ ποδῶν, τῶν καί ἁγνοτάτων καί παρθενικῶν, κατήρχετο μῦρον εὐωδέστατον κρουνηδόν". (L. Petit, “Vie et office de Saint Euthyme le Jeune”, BHO 5, 1904, σελ. 29 -37).
Ταπεινός ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ στή ζωή του, ἔμεινε ἄγνωστος καί μετά τόν θάνατό του. Δέν διασώθηκαν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ μυροβόλου Λειψάνου του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 19η Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου