Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (1ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Μία τῶν μαθητριῶν τοῦ Κυρίου καί ἐπίσης μία τῶν Μυροφόρων γυναικῶν. Γεννήθηκε στά Μάγδαλα τῆς Παλαιστίνης, ἀπ' ὅπου ἐπονομάσθηκε. Ὁ Εὐαγγ. Λουκᾶς τήν μνημονεύει ἀνάμεσα στίς γυναῖκες "αἵ ἦσαν τεθαραπευμέναι ἀπό νόσων καί μαστίγων καί πονηρῶν πνευμάτων καί ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλούμενη Μαγδαληνή, ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτά ἐξεληλύθει" (Λουκ. 8, 2).
Ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐγνωμοσύνη της πρός τόν Κύριο ἦταν τόση, ὥστε ἦταν παροῦσα κατά τήν Σταύρωση ("ἦσαν ἐκεῖ γυναῖκες πολλαί ἀπό μακρόν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπό τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· ἐν αἷς Μαρία ἡ ΜαγδαληνήΜατθ. 27, 55 - 56· πρβλ. Ἰω. 29, 25). Ἦταν ἡ πρώτη πού ἔσπευσε στόν τάφο τοῦ Κυρίου, "τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, πρωϊ σκοτίας ἔτι οὔσης" καί διαπίστωσε "τόν λίθον ἠρμένον τοῦ μνημείου" καί στάθηκε "πρός τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω" καί εἶδε τούς "δύο Ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους" καί τόν "Ἰησοῦν ἐστῶτα καί οὐκ ἤδει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστι" καί ἄκουσε νά τῆς λέγει "μή μοῦ ἄπτου, οὔπω γάρ ἀναβέβηκα πρός τόν πατέρα μου" (Ἰω. 20, 1 - 20).
Μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου καί τήν Πεντηκοστή πῆγε στήν Ρώμη καί κατήγγειλε στόν Αὐτοκράτορα Τιβέριο τήν κακοδικία τοῦ Ἰησοῦ, μέ ἀποτέλεσμα τήν τιμωρία τῶν ὑπευθύνων Πιλάτου, Ἄννα καί Καγιάφα. Κατά τόν Νικηφόρο Κάλλιστο κήρυξε τό Εὐαγγέλιο ὄχι μόνο στή Γαλατία καί στήν Ἰταλία, ἀλλά καί στήν Αἴγυπτο, τήν Φοινίκη, τήν Συρία καί τήν Παμφιλία. Κοιμήθηκε εἰρηνικά στήν Ἔφεσσο, κοντά στόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη καί ἐνταφιάσθηκε στό σπήλαιο ὅπου ἀργότερα (στόν διωγμό τοῦ Δεκίου, 249 - 251), κοιμήθηκαν οἱ Ἑπτά Παῖδες.
Τό Λείψανό της ἀνακόμισε ἀδιάφθορο στήν ΚΠολη ὁ Αὐτοκράτορας Λέων ΣΤ' ὁ Σοφός (τό 890), μαζί μέ τά Λείψανα τοῦ ἁγ. Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου καί τῆς ἀδελφῆς του ἁγ. Μαρίας. Σήμερα στή Μονή Σίμωνος Πέτρας στό Ἅγιο Ὄρος, φυλάσσεται τό ἀριστερό χέρι τῆς Ἁγίας, "ἄφθαρτο, μέ τό δέρμα καί τούς τένοντες", τό ὁποῖο "ἔχει οὐράνια εὐωδία· ἀκόμη, ὅσοι τό ἀσπάζονται μέ εὐλάβεια καί πίστι, διαπιστώνουν ὅτι εἶναι θερμό"! (Ἀρχιμ. Χαρ. Βασιλοπούλου, "Ἡ ἁγ. Μαρία ἡ Μαγδαληνή", σελ. 42).
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 22α Ἰουλίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου της τήν 4η Μαϊου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου