Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΣΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ (+ 1648)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γεννήθηκε στή Βίλνα τῆς Λιθουανίας τό 1596, χρόνο συγκλήσεως τῆς "Συνόδου" τοῦ Μπρέστ πού δημιούργησε τήν Οὐνία. Εὐγενής στήν καταγωγή, ἄν καί πτωχός, πῆρε μεγάλη γιά τήν ἐποχή του μόρφωση καί ἦταν κάτοχος ἀρχαίων καί συγχρόνων του γλωσσῶν. Τό 1627 ἔγινε μοναχός στή Μονή Χουτίνσκ τῆς Λευκορωσίας, σπουδαῖο κέντρο κατά τῆς Παπικῆς προπαγάνδας. Ἀπό τόν ὀνομαστό Μητροπολίτη Κιέβου ἅγ. Πέτρο Μογίλα, τοῦ ἀνατέθηκε ἡ ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς Κουπιάτιτσκ. Παρά τήν Πολωνική κατοχή, ἐργάσθηκε συστηματικά ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί κατά τοῦ Οὐνιτισμοῦ. Μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του ταξίδεψε στή Μόσχα καί ἐξέθεσε στόν Τσάρο Θεόδωρο τήν δεινή κατάσταση τῶν Ὀρθοδόξων στίς δυτικές Πολωνο - Λιθουανοκρατούμενες περιοχές τῆς Ρωσίας. Γιά τόν ἴδιο σκοπό ἐπισκέφθηκε καί τόν Πολωνό Βασιλιά Βλαδισλαύο Δ'.
Σάν Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ ὁσ. Συμεών τοῦ Στυλίτη στό Μπρέστ Λιτόβσκ, διώχθηκε ἀπό τίς Πολωνικές δυνάμεις κατοχῆς. Κατά τήν λαϊκή ἐξέγερση τοῦ 1648 τόν συνέλαβαν μαζί μέ τούς ἀρχηγούς τοῦ κινήματος καί ἐπιφανεῖς ἐκκλησιαστικούς καί μαρτύρησε μέ τρόπο φοβερό. Κατά τόν Νέο Συναξαριστή, "τόν βασάνισαν βάζοντας στό σῶμα του ἀναμμένα κάρβουνα, τόν ἔγδαραν καί τόν ἔκαψαν ζωντανό! Ἐπειδή ἀκόμη ἀνέπνεε, τόν τουφέκισαν, νεκρό τόν ἀποκεφάλισαν καί ἔρριξαν τό σῶμα του σέ ἕνα λάκκο"!
Τό μαρτυρικό του Λείψανο ἀργότερα βρέθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 5η Σεπτεμβρίου.

Μεγαλομάρτυρας Αἰκατερίνη (4ος αἰ.)
Ἦταν γόνος τῆς ἑλληνικῆς μεγαλουπόλεως τῆς Ἀλεξάνδρειας "τῆς ἐν Αἰγύπτῳ" καί διακρινόταν γιά τήν σωματική ὀμορφιά, τήν εὐγένεια τῆς καταγωγῆς, τήν πνευματική σοφία καί τόν ὑλικό της πλοῦτο. Ἡ μόρφωσή της τῆς ἐπέτρεψε νά γνωρίσει τόν Χριστό καί νά Τόν κάνει κέντρο καί σκοπό τῆς ζωῆς της, ὅταν μέ τρόπο θαυμαστό πληροφορήθηκε γι' Αὐτόν, ἀπό ἕναν ἐνάρετο ἀσκητή πού ζοῦσε στήν ἔρημο.
Κατά τόν διωγμό τοῦ Μαξιμιανοῦ, ἔλεγξε μέ θάρρος τούς διώκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀποστόμωσε "τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει" καί ἔγινε αἰτία νά λάβουν τό βάπτισμα τοῦ αἵματος 150 Ρήτορες, ὁ Μάρτυς Πορφυρίων ὁ Στρατηλάτης καί μαζί του 200 στρατιώτες, ἀλλά καί ἡ ἴδια "ἡ τοῦ Βασιλέως γυνή" μ. Βασίλισσα.
Τελειώθηκε μέ ἀποκεφαλισμό, ἀφοῦ προηγουμένως δέθηκε στό φοβερό τροχό, ἀπό τόν ὁποῖο διαφυλάχθηκε, νεώτατη στήν ἡλικία καί παρθένος.
Τό Λείψανό της, κατά τήν παράδοση, μεταφέρθηκε ἀπό Ἀγγέλους στήν κορυφή τοῦ Σινᾶ, ὅπου βρέθηκε αἰῶνες ἀργότερα ἀδιάφθορο καί εὐωδιαστό. Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Λειψάνων της φυλάσσεται σήμερα στήν περιώνυμη Μονή Σινᾶ, ὅπου καί τό ἀδιάφθορο χέρι της, διακοσμη-μένο μέ πολύτιμα δακτυλίδια.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 25η Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου