Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑ

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).Μία τῶν μεγαλυτέρων μορφῶν τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ἐκκλησίας, τό ἅγιο δένδρο ἀπό τό ὁποῖο βλάστησε "εὐθαλής βλαστός" ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος.
Γεννήθηκε τό 74 π. Χ. καί ἦταν θυγατέρα τοῦ Ἱερέα Ματθάν. Συζεύχθηκε στή Γαλιλαῖα τόν Δίκαιο Ἰωακείμ, μέ τόν ὁποῖο ἔμειναν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας σάν ὑπόδειγμα ἁγίου ζεύγους, διακρινόμενο γιά τήν θερμή του πίστη στόν Πανάγιο Θεό. Ἀπό τόν γάμο τους δέν ἀπέκτησαν παιδιά καί αὐτό γιά τήν ἐποχή τους καί τά ἔθιμα τῶν Ἑβραίων ἦταν "ὄνειδος τοῖς ἀνθρώποις" (Λουκ. 1, 25), γιά τό ὁποῖο ἦσαν ἀποκομένοι ἀπό τήν λοιπή κοινωνία.
Οἱ Δίκαιοι ἀποφάσισαν νά ζητήσουν μέ θερμή προσευχή ἀπό τόν Θεό τήν λύση τῆς ἀτεκνίας τους. Ἔτσι ἡ ἁγ. Ἄννα ἀπομονώθηκε στόν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ τους, ἐνῶ ὁ ἅγ. Ἰωακείμ ἔφυγε στήν ἔρημο καί παρέμεινε προσευχόμενος σέ ἕνα σπήλαιο γιά 40 ἡμέρες (κοντά στό σπήλαιο αὐτό κτίσθηκε ἀργότερα ἡ σημερινή Μονή Χοζεβᾶ). Ἐκεῖ ὁ Δίκαιος Ἰωακείμ δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί τήν πληροφορία γιά τήν λύση τῆς ἀτεκνίας. Μετά τήν Γέννηση τῆς Παρθένου Μαρίας, οἱ Δίκαιοι Θεοπροπάτορες τήν ἀνέθρεψαν μέχρι τό 3ο ἔτος καί - κατά τήν ὑπόσχεσή τους - τήν ἀφιέρωσαν στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων.
Ἡ ἁγ. Ἄννα κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 5 π. Χ., σέ ἡλικία 69 ἐτῶν καί ἐνταφιάσθηκε στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου σώζεται μέχρι σήμερα ὁ χαριτόβρυτος τάφος της.
Δέν εἶναι γνωστό πότε καί κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες τό Λείψανό της ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο στήν ΚΠολη, σήμερα πάντως στό Ἅγιο Ὄρος φυλάσσονται: Στή Μονή Κουτλουμουσίου μέρος τοῦ ἀδιαφθόρου δεξιοῦ της ποδός· στήν ὁμώνυμη Σκήτη μέρος τοῦ ἀδιαφθόρου ἀριστεροῦ της ποδός· καί στή Μονή Σταυρονικήτα μέρος τῆς ἀριστερᾶς της χειρός.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 25η Ἰουλίου (Κοίμησις), τήν 9η Σεπτεμβρίου (μαζί μέ τόν ἅγ. Ἰωακείμ) καί τήν 9η Δεκεμβρίου (Σύλληψι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου