Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

                Σχετικά  μέ τά  Λείψανα   τοῦ  ἁγ. Ἀντωνίου  τοῦ  Μεγάλου, μέχρι  πρότινος  ἐπικρατοῦσε  ἡ  ἐντύπωσις ὅτι  δέν  ἔχουν  διασωθεῖ. Ὅμως, σύμφωνα  μέ  τόν  ΝΕΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τά  Λείψανα  τοῦ  Ἁγίου  ἀνακαλύφθηκαν στήν  Αἰγυπτιακή  ἔρημο,  μετά  ἀπό  ὅραμα,  τό 561,  καί  μεταφέρθηκαν  στήν Ἀλεξάνδρεια. Ἀπό  ἐκεῖ, περί  τό  635, λόγῳ τῆς  προελάσεως  τῶν  Ἀράβων, μεταφέρθηκαν  στήν  ΚΠολη.  Σύμφωνα  μέ  μία  Δυτική  συναξαριστική  παράδοση  περί  τό  1070, ἕνας ἄρχοντας  τῆς  Γαλλικῆς  πόλεως Ντωφινέ  τά  μετέφερε  στήν  πατρίδα  του, ὅπου  καί  σήμερα  φυλάσσονται, στό  ὁμώνυμο  γνωστό  προσκύνημα.  Οἱ  λόγοι  τῆς  μεταφορᾶς  αὐτῆς  δέν  ἀναφέρονται. Νέος Συναξαριστής…», τ. Ἰανουαρίου, σελ. 193).
            Σύμφωνα  μέ  ἄλλη  Δυτική  παράδοση, τόν  10ο – 11ο αἰ.  μεταφέρθηκαν  σέ  μία  Ἐπισκοπή  ἔξω  ἀπό  τήν  Βιέννη  καί  ἀπό  ἐκεῖ  τόν  15ο  αἰ.  στή  Γαλλία, στόν  Ρ. Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ.  Ἰουλιανοῦ  Ἀρελάτης  (Arles), ὅπου  καί  σήμερα  φυλάσσονται. (Ἰστοσελίδα  τῆς  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἀμερικῆς -  Metropolia).
          Ἄν  γίνουν  δεκτές  οἱ  συναξαριστικές  αὐτές  παραδόσεις, τά Λείψανα  τοῦ  ἁγ. Ἀντωνίου  μετά  τήν  ΚΠολη, πρέπει  νά κατευθύνθηκαν  στήν  Δύση  τμηματικῶς, στήν  ἴδια  πάντως  χρονική  περίοδο (1070 ἤ 10ο  -11ο αἰ.). Ἔτσι  δικαιολογεῖται ἡ  παρουσία  Λειψάνων  τοῦ  Ἁγίου  στίς  δύο  αὐτές  Γαλλικές  πόλεις.
 Οἱ  παραδόσεις  αὐτές  περί  τῶν  Λειψάνων  τοῦ  ἁγ. Ἀντωνίου   ἦταν - μέχρι  τῆς  δημοσιεύσεως  τοῦ ΝΕΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΟΥ - ἄγνωστες  στήν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία. Λείψανα  ὅμως  τοῦ  Καθηγητοῦ  τῆς Ἐρήμου  σώζονται  στήν  παλαίφατη Ἱερά  Μονή Κύκκου, στήν  Κύπρο (σέ  παλαιά  Λειψανοθήκη  τοῦ  16ου  αἰ.),  στήν  Ἱ. Μ. ἁγ. Κωνσταντίνου Καλαμῶν (χωρίς  νά  διευκρινίζεται  σέ  ποιόν  ἅγ. Ἀντώνιο  ἀνήκουν),  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως καί  στό  Ναό  ἁγ. Ἰωσήφ, Γουάτον  Ἰλλινόις  Η.Π.Α. (τῆς Metropolia).