Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΦΕΙΟΣ, ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ (4ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦσαν ἀδελφοί, γιοί τοῦ Ἄρχοντα τῶν Πρεφακτῶν Βιταλίου καί διδάχθηκαν τήν εὐσέβεια "ὑπό Ὀνησίμου τινος ἁγιωτάτου ἀνδρός". Κατά τόν διωγμό τοῦ Λικινίου ὁδηγήθηκαν στή Ρώμη καί παραδόθηκαν διαδοχικά σέ διάφορους Ἡγεμόνες, μέχρις ὅτου τελειώθηκαν ἀπό τόν Τέρτυλλο τῆς Σικελίας, ὁ Μάρτυς Ἀλφειός μέ ἀποκεφαλισμό, ὁ Μάρτυς Κυπρῖνος "τεθείς ἐπί πεπυρακτωμένου τηγανίου" καί ὁ Μάρτυς Φιλάδελφος "ἁπλωθείς ἐπί πεπυρωμένης ἐσχάρας"!
Τά Λείψανά τους ἀνακομίσθηκαν ἀδιάφθορα τό 1517. Σήμερα δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τους.
Ἡ μνήμη τους τιμᾶται τήν 10η Μαϊου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου