Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (4ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν γόνος τῆς ἑλληνικῆς μεγαλουπόλεως τῆς Ἀλεξάνδρειας "τῆς ἐν Αἰγύπτῳ" καί διακρινόταν γιά τήν σωματική ὀμορφιά, τήν εὐγένεια τῆς καταγωγῆς, τήν πνευματική σοφία καί τόν ὑλικό της πλοῦτο. Ἡ μόρφωσή της τῆς ἐπέτρεψε νά γνωρίσει τόν Χριστό καί νά Τόν κάνει κέντρο καί σκοπό τῆς ζωῆς της, ὅταν μέ τρόπο θαυμαστό πληροφορήθηκε γι' Αὐτόν, ἀπό ἕναν ἐνάρετο ἀσκητή πού ζοῦσε στήν ἔρημο.
Κατά τόν διωγμό τοῦ Μαξιμιανοῦ, ἔλεγξε μέ θάρρος τούς διώκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀποστόμωσε "τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει" καί ἔγινε αἰτία νά λάβουν τό βάπτισμα τοῦ αἵματος 150 Ρήτορες, ὁ Μάρτυς Πορφυρίων ὁ Στρατηλάτης καί μαζί του 200 στρατιώτες, ἀλλά καί ἡ ἴδια "ἡ τοῦ Βασιλέως γυνή" μ. Βασίλισσα.
Τελειώθηκε μέ ἀποκεφαλισμό, ἀφοῦ προηγουμένως δέθηκε στό φοβερό τροχό, ἀπό τόν ὁποῖο διαφυλάχθηκε, νεώτατη στήν ἡλικία καί παρθένος.
Τό Λείψανό της, κατά τήν παράδοση, μεταφέρθηκε ἀπό Ἀγγέλους στήν κορυφή τοῦ Σινᾶ, ὅπου βρέθηκε αἰῶνες ἀργότερα ἀδιάφθορο καί εὐωδιαστό. Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Λειψάνων της φυλάσσεται σήμερα στήν περιώνυμη Μονή Σινᾶ, ὅπου καί τό ἀδιάφθορο χέρι της (φωτό), διακοσμημένο μέ πολύτιμα δακτυλίδια.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 25η Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου