Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ (3ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Οἱ Συναξαριστικές πηγές ἀναφέρουν τήν Μάρτυρα ὡς παρθένο, μνηστευμένη μέ ἐθνικό. Ὅταν ἡ μητέρα της ἀσθένησε σοβαρά, κατέφυγε μαζί της στήν Κατάνη, στό θαυματουργό τάφο τῆς ἁγ. Ἀγάθης. Ἐκεῖ ἡ ἁγ. Ἀγάθη ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο της, τήν διαβεβαίωσε γιά τήν θεραπεία τῆς μητέρας της καί τῆς προεῖπε γιά τό μαρτυρικό της τέλος.
Ὅταν ἡ μητέρα ἐπέστρεψε στίς Συρακούσες θεραπευμένη, πείσθηκε ἀπό τήν κόρη της νά διαμοιράσουν τόν οἰκογενειακό τους πλούτο στούς πτωχούς καί νά ζήσουν πνευματική ζωή. Ὅμως ἡ ἀπόφαση αὐτή προκάλεσε τήν ὀργή τοῦ μνηστήρα, ὁ ὁποῖος τήν κατέδωσε στόν Ἡγεμόνα Πασχάσιο, μέ ἀποτέλεσμα τήν σύλληψη τῆς Λουκίας, τόν ἐγκλεισμό της σέ πορνεῖο καί τελικά τόν ἀποκεφαλισμό της.
Γιά τό Λείψανο τῆς Μάρτυρος ἐπικρατοῦν δύο παραδόσεις. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, τό Λείψανο μεταφέρθηκε ἀδιάφθορο τό 1040 στήν ΚΠολη ἀπό τόν Βυζαντινό Στρατηγό Γεώργιο Μανιάκη, ὁ ὁποῖος ἀνακατέλαβε τίς Συρακούσες ἀπό τούς Ἄραβες. Ἀπό ἐκεῖ τό ἀφαίρεσε ἀπό τό 1204, κατά τήν Ἅλωση τῆς Πόλεως ἀπό τούς Σταυροφόρους, ὁ Δόγης Ἐρρίκος Δάνδολος καί τό μετέφερε στή Βενετία, ὅπου τό κατέθεσε στή Μονή τοῦ ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μείζονος. Τό 1280 τό Λείψανο μεταφέρθηκε γιά περισσότερη ἀσφάλεια στόν πρός τιμήν τῆς Μάρτυρος Ναό, στήν εἴσοδο τοῦ Μεγάλου Καναλιοῦ. Τό 1860 τό Λείψανο μεταφέρθηκε στό Ναό τοῦ ἁγ. Ἱερεμίου, ὅπου καί σήμερα φυλάσσεται. Σήμερα στό Ναό τοῦ ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μείζονος φυλάσσεται ἕνας βραχίονας τῆς Μάρτυρος.
Σύμφωνα μέ τήν δεύτερη παράδοση, τό Λείψανο τῆς Μάρτυρος δέν ἔφυγε ποτέ ἀπό τίς Συρακούσες γιά τήν ΚΠολη. Ἐκεῖ τό βρῆκε τόν 8ο αἰ. ὁ Δούκας τοῦ Σπολέτο Φεροβάλδος Β’, κατά τήν διάρκεια μιᾶς ἐπιδρομῆς του, καί τό μετέφερε στό Κορφίνιο. Τό 970 – 972 ὁ Ἐπίσκοπος Θεοδόριχος τῆς Μαγεντίας, συνοδεύοντας τόν ἐξάδελφό του Αὐτοκράτορα Ὄθωνα Α’, ἀφαίρεσε τό Λείψανο καί τό μετέφερε στήν Ἐπισκοπή του, ὅπου καί σήμερα φυλάσσεται, στό Ναό τοῦ ἁγ. Βικεντίου.
Ἀπό τά προηγούμενα προκύπτει, ὅτι στή Δύση ὑπάρχουν δύο λείψανα τά ὁποῖα ἀποδίδονται στή Μάρτυρα Λουκία, ἀλλά περισσότερες πιθανότητες γνησιότητες ἔχει ἐκεῖνο τῆς Βενετίας.
Στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή δέν ὑπάρχουν Λείψανα τῆς ἁγ. Λουκίας, ἐκτός ἀπό τό ἀπότμημα πού φυλάσσεται στή Μονή Νταοῦ Πεντέλης.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 13η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου