Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΙ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΙ ΒΑΡΛΑΑΜ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ (4ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Ὁ ὅσ. Ἰωάσαφ ἦταν γιός τοῦ Βασιλέως τῶν Ἰνδιῶν Ἀβενήρ, μεγάλου διώκτη τῶν Χριστιανῶν. Κατά τήν γέννησή του ὁ ἀστρολόγος Θευδᾶς προεῖπε, ὅτι θά γίνει Χριστιανός καί σύστησε στόν πατέρα του νά τόν μεγαλώσει σέ παλάτι ἐρημικό, γιά νά μήν ἀκούσει ποτέ καί ἀπό κανένα τήν Χριστιανική διδασκαλία. Διδάχθηκε τόν Χριστιανισμό - μετά ἀπό θεία ἀποκάλυψη - ἀπό τόν ὅσ. Βαρλαάμ καί βαπτίσθηκε.
Ὁ Βίος του περιέχει πολλά ἀξιόλογα περιστατικά, τά ὁποῖα ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά περιληφθοῦν σέ ἕνα σύντομο ἁγιολογικό κείμενο. Ἔφερε στήν θεογνωσία τόν μάγο Θευδᾶ, τόν πληθυσμό τοῦ μισοῦ βασιλείου (τό ὁποῖο τοῦ ἔδωσε ὁ πατέρας του νά διοικεῖ), ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν πατέρα του Ἀβενήρ καί πολλούς ἄρχοντες.
Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του, σέ ἡλικία 25 ἐτῶν, ἀκολούθησε τόν ἡσυχαστικό βίο στήν ἔρημο τῆς Σενααρίτιδος, μαζί μέ τόν ὅσ. Βαρλαάμ. Ἐκεῖ τελειώθηκε εἰρηνικά μετά ἀπό ἄσκηση 35 ἐτῶν. Τό ἀσκητικό καί παρθενικό του σῶμα ἐνταφιάσθηκε ἀπό ἄλλον ἀσκητή στό σπήλαιο τοῦ ὁσ. Βαρλαάμ. Καί τῶν δύο τά Λείψανα ἀνακομίσθηκαν ἀδιάφθορα ἀπό τόν Βασιλέα Βαραχία καί μεταφέρθηκαν στήν Ἰνδία.
Ἀπότμημα τοῦ Λειψάνου τοῦ ὁσ. Ἰωάσαφ φυλάσσεται στή Μονή Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ μνήμη τους τιμᾶται τήν 26η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου