Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΖΩΣΙΜΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (14ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γιά τόν ὅσ. Ζωσιμᾶ εἶναι γνωστό ὅτι ἦταν μαθητής τοῦ μεγάλου Σέρβου Ἡσυχαστοῦ ὁσ. Ρωμύλου τῆς Ραβάνιτσας (+ 1375/6), μαθητοῦ τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Σιναϊτου, διδασκάλου τῆς νοερᾶς προσευχῆς.
Ὁ μ. Μωϋσῆς Ἁγιορείτης ἀναφέρει, ὅτι «τό τίμιο λείψανό του σώζεται ἄφθορο στή Σερβία», χωρίς νά διευκρινίζει πού ἀκριβῶς. («Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους», σελ. 283).
Τιμᾶται τήν 18η Σεπτεμβρίου μαζί μέ τόν διδάσκαλό του ὅσ. Ρωμύλο καί τούς παραδελφούς του Ὁσίους Ρωμαῖο καί Νέστορα τούς αὐταδέλφους, Μαρτῖνο, Δανιήλ, Σισώη καί Γρηγόριο τόν βιογράφο, τούς ἄλλως γνωστούς ὡς Σιναϊτες Ἀθωνίτες, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τόν Ἁγιορείτικο Ἡσυχασμό στή Σερβική Ἐκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου