Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΓΑΛΗΣΙΩΤΗΣ (+ 1286)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Γεννήθηκε τό 1209, σέ οἰκογένεια Βυζαντινοῦ Στρατηγοῦ, καταγομένου ἀπό τόν Πόντο. Μετά ἀπό ἕνα ἀποκαλυπτικό ὅραμα, πῆγε προσκυνητής στούς Ἁγίους Τόπους καί ἔγινε μοναχός στό Σινᾶ, ὅπου ἀσκήθηκε ὑπέρμετρα. Στή συνέχεια γιά νά ἀποφύγει τήν κενοδοξία, περιηγήθηκε τά μοναστικά κέντρα τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τελικά ἐγκαταστάθηκε στή Μονή τοῦ ἁγ. Λαζάρου στό Γαλήσιο Ὄρος, ὅπου ἀναπαύθηκε κοντά σέ ἕναν διακριτικό πνευματικό.
Ὅταν κατά τήν βασιλεία τοῦ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (1259 - 1282), οἱ πολιτικοί συμβιβασμοί τοῦ Αὐτοκράτορα - λόγῳ τοῦ Τουρκικοῦ κινδύνου - ἔθεσαν σέ κίνδυνο τήν γνησιότητα τῆς Πίστεως, τοῦ παρουσιάσθηκε σέ ὅραμα ὁ Κύριος καί τόν διέταξε νά πάει στήν ΚΠολη καί νά ὑπερασπισθεῖ τήν Ὀρθοδοξία. Στή Βασιλεύουσα ὁ Ὅσιος ὠφέλησε πολλούς μέ τήν διδασκαλία, τήν ἀρετή καί τά θαύματά του. Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας καί ὁ Λατινόφρων Πατριάρχης Ἰωάννης Βέκκος ἐξαπέλυσαν διωγμό κατά τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ ὅσ. Μελέτιος μαζί μέ τόν συνασκητή του Γαλακτίωνα, ἐπισκέφθηκαν καί ἔλεγξαν τόν Αὐτοκράτορα, μέ ἀποτέλεσμα νά συληφθοῦν, νά βασανιστοῦν καί νά ἐξοριστοῦν στή Σκύρο. Ἀπό ἐκεῖ οἱ δύο ὁμολογητές μοναχοί στάλθηκαν στή Ρώμη, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς θεολόγους τοῦ Πάπα καί ἔμειναν ἑπτά χρόνια φυλακισμένοι! Ὅταν τούς ἔστειλαν πίσω στήν ΚΠολη, ὁ Αὐτοκράτορας ἔκοψε τήν γλῶσσα τοῦ ὁσ. Μελετίου καί τύφλωσε τόν μ. Γαλακτίωνα!
Ὅταν πέθανε ὁ Μιχαήλ (1282) καί ἀνέβηκε στόν Οἰκουμενικό Θρόνο ὁ ἅγ. Ἰωσήφ (τιμᾶται τήν 30ή Ὀκτωβρίου), ὁ ὅσ. Μελέτιος διεδραμάτησε σημαντικό ρόλο στήν ἀποκατάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1286. Τό ἄφθορο Λείψανό του ἀποτέλεσε πηγή θαυμάτων καί παρηγορίας τοῦ λαοῦ. Δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 19η Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου