Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

ΕΚΔΟΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΕΠ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Ἐπιμελείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας κ. Κηρύκου, ἐκδόθηκε ἀπό τόν Σύνδεσμο Ὀρθοδόξων νέων Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ἀχαρνῶν, ἐπετειακό τεῦχος 45 σελίδων - 'Αφιέρωμα στόν ἅγ. Νεκτάριο ἐπ. Πενταπόλεως τόν Θαυματουργό, μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης του (9η Νοεμβρίου) καί διά διακηρύξεως τῆς ἁγιότητός του ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Στήν ἔκδοση περιλαμβάνονται κείμενα γιά τόν ἅγ. Νεκτάριο ἐπιλεγμένα ἀπό τό Διαδύκτιο, ὅπως ὁ Βίος του ἀπό τήν Βικιπαίδεια, κατάλογος τῶν ἔργων του, καθώς καί οἱ θέσεις του ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ (ἀπό τήν «Μελέτη Ἱστορική περί τῶν αἰτίων τοῦ Σχίσματος») καί περί τῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν αἱρετικῶν (ἀπό τό ἔργο του «Περί Ἀνεξιθρησκείας»).
Παραθέτουμε δύο χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τά προηγούμενα ἔργα.

Α. Περί τοῦ Παπισμοῦ.
«Ἐάν ὁ θάνατος τοῦ Πέτρου ἔδωσε τέτοιο προνόμιο στόν Πάπα, νά εἶναι (δηλαδή) κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας καί μονάρχης ἐπάνω σέ ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καί τάς Συνόδους, πολύ περισσότερον πρέπει νά ἔχει αὐτά ὁ Ἱεροσολύμων διά τόν θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Λέγοντας ὁ Πάπας πώς εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ἐξώρισε ἀπό τήν Δυτική Ἐκκλησία τόν Δεσπότη πάντων Χριστόν καί ἔτσι ἔμεινε ἡ Δυτική Ἐκκλησία χήρα ἀπό τόν Χριστό…
Οἱ Ἀπόστολοι ἔπεμψαν τόν Πέτρον καί τόν Ἰωάννην στήν Σαμάρεια, ὅταν ἄκουσαν πώς ἐδέχθη τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ὁ Πέτρος ἦταν κεφαλή καί ἄρχων πάντων, πῶς πέμπεται ἀπό ἄλλους; Πράγμα πού δέν δέχεται οὔτε ἡ συνήθεια, οὔτε τό δίκαιον
».

Β. Τρόπος συμπεριφορᾶς πρός τούς αἱρετικούς.
«Πρῶτον χρέος εἰς τόν τῆς Ἐκκλησίας προστάτην τό νά ἐπιμελεῖται νά στηρίζει εἰς τήν εὐσέβειαν καί νά καταρτίζῃ εἰς τήν θεάρετσον πολιτείαν τούς ἐγκεχειρισμένους αὐτῶ Ὀρθοδόξους. Δεύτερον ἔργον καί μετ’ ἐκεῖνο καί οἶον ἐκ περιουσίας κατόρθωμα, τό νά ἀγωνίζεται διά νά κερδίσει καί τούς ἀλλοτρίας θρησκείας ἤ κόμματος καί νά συναγάγῃ τούς πλανωμένους εἰς τά σκότη τῆς ἀσεβείας ἤ τῆς αἱρέσεως. Ἀλλά καί τοῦτο (τόν ὁποῖον καί ἐδῶ περιττόν ἴσως δέν εἶναι νά τό προσθέσω), ὄχι μέ ἄλλον τρόπον, παρά μέ τό μέσον τῆς διδασκαλίας τοῦ ὀρθοῦ λόγου καί μέ τό παράδειγμα τῆς πράξεως τοῦ Εὐαγγελικοῦ πολιτεύματος».

Ἡ ἔκδοσις διατίθεται ἀντί συμβολικοῦ τιμήματος ὑπέρ τῶν ἱεραποστολικῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας, ἀπό τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Παραμυθίας Ἀχαρνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου