Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ιωάννη Καρδάση, Χημικού - Οικονομιλόγου

Είναι γεγονός, ότι πολλοί Κληρικοί και λαϊκοί δεν έχουν μελετήσει με προσοχή το σχετικό εδάφιο της Π. Διαθήκης, που αναφέρει την άνοδο του Προφήτη Ηλία στον ουρανό. Το κείμενο της Π.Δ. (κατά τη μετάφραση των Ο΄) έχει ως εξής: «Και εγένετο αυτών πορευομένων, επορεύοντο και ελάλουν. και ιδού άρμα πυρός και ίπποι πυρός και διέστειλεν ανά μέσον αμφοτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσεισμώ ως εις τον ουρανόν» (Βασ. Δ' 2, 11). Το Μασσοριτικό κείμενο παραλείπει το «ως».
Ο Μ. Αθανάσιος επεξηγώντας το χωρίο αυτό καταγράφει: «Συ δε μοι λοιπόν αγαπητέ της λέξεως την ακρίβειαν σκόπησον, της ως, και μη σε διαλάθη συλλαβής Γραφικής παρουσία και δύναμις. Μηδέ τη της λέξεως παραδρομή τω Δεσπότη τον οικέτην νομίσης ισότιμον. Ου γαρ εις τον ουρανόν Ηλίας ανέρχεται, ουδέ διαδραμών το στερέωμα, τοις εκείσε χωρίοις αυλίζεται. αλλ’ άκουσων τι φησίν ο αναγών. «Εν δε τω αναγείν Κύριον τον Ηλίαν ως εις τον ουρανόν". ιδού μικρά λέξις έστησε τον Ηλίαν προς τα άνω φερόμενον. Αρκεί γαρ τω Προφήτη τιμηθήναι τω τύπω. Προ γαρ του Δεσπότου τον οικέτην ουρανός ουχ υποδέχεται. Ουδείς γαρ αναβέβηκεν εις τον Ουρανόν, ειμή ο Υιός του ανθρώπου ο ων εν τω Ουρανώ. Ετηρείτο γαρ τη των ανθρώπων απαρχή δια τον των ανθρώπων Ποιητήν ο Ουρανός. Ούτω μεν ουν τοις περί τον Ενώχ και Ηλίαν ο Θεός αγαθή ελπίδι εύφρανε τους ανθρώπους, δι’ ων ανθρώποις ούσι τον του αέρος δρόμον ιππήλατον ήπλωσε» (Λόγος Β΄ εις την Ανάληψιν).
Εξ άλλου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι σαφής, όταν λέγει: «Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ειμή ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιός του ανθρώπου οων εν τω ουρανώ» (3. 13).
Ο άγιος Επιφάνιος επίσης δηλώνει: «Και ανελήφθη Ηλίας εν συσσεισμώ, ως εις τον Ουρανόν. το δε, ως εις τον Ουρανόν, αμφίβολον έχει την έννοιαν. Το δε, εις τον Ουρανόν, τρανήν δείκνυσι την αλήθειαν» (Περί της αναλήψεως Ηλιού).
Αλλά και ο άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας καταγράφει ερμηνεύοντας τον Λουκά 24. 50-51): «Ηλίας μεν γαρ ως εις Ουρανόν. Ωσανεί γαρ εδόκει εις ουρανόν αναφέρεσθαι ο δε Σωτήρ εις τον ουρανόν, αυτός πρόδρομος πάντων ανελήλυθε μετά της αγίας σαρκός αυτού, εμφανισθήναι τω προσώπω του Θεού και σύνεδρον αυτήν αποδείξαι τω Πατρί». Όπως δε υπάρχει διαφορά μεταξύ της Αναστάσεως του Κυρίου και άλλων αναστάσεων (συνολικά εξι), έτσι υπάρχει διαφορά μεταξύ της Αναλήψεως του Κυρίου και άλλων αναλήψεων (Ιερεμία, Αββακούμ, Ενώχ, Ηλία).
Έτσι, από τα ανωτέρω παρτιθέμενα στοιχεία, καταφαίνεται, ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν πήγε στον Ουρανό, ούτε στον Παράδεισο, αλλά ευρίσκεται επί της γης, άγνωστο που. Αυτό το τελευταίο πιστοποιεί και ένα άλλο χωρίο της Π.Δ.: «Και απέστη από Ιούδα Εδώμ έως της ημέρας ταύτης. Τότε απέστη Λομνά εν τω καιρώ εκείνω από χειρός αυτού, ότι εγκατέλιπεν Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτού. Και γαρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταις πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ και απεπλάνησε τον Ιούδαν. Και ήλθεν αυτώ εν γραφή παρά Ηλιού του Προφήτου λέγων. Τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαυίδ του πατρός σου.» (Χρονικών Β΄ 21. 10-12).
Στο κείμενο αυτό περιγράφεται, ότι ο Προφήτης Ηλίας απέστειλε μια επιστολή προς τον Ιωράμ, Βασιλέα του Ιούδα, όπου τον επικρίνει για την ασεβή του πορεία. Όμως το ειδικό ενδιαφέρον αυτής της επιστολής, είναι ότι ο Ηλίας την έστειλε μετά την ανάληψή του «προς τον ουρανό». Συνεπώς, ο Προφήτης Ηλίας, παρέμεινε στη γη και από εκεί έστειλε την επιστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου