Τετάρτη 22 Απριλίου 2009

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Οἱ Θεομητορικές Εἰκόνες

Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου

"Ρωσία, ὁ Οἶκος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου"

Τόν προηγούμενο τίτλο εἶχε ὁ ἐπίλογος μακροσκελοῦς ἄρθρου τοῦ Ρώσου Μοναχοῦ καί Θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν π. Ἐπιφανίου (Ρασοφόρου Ἀντωνίου, κατά κόσμον Ἀλεξάνδρου Ἀντρέγιεβιτς Τσέρνωφ, + 1994), τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στόν "Κήρυκα Γνησίων Ὀρθοδόξων", μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Χιλιετηρίδος τοῦ Βαπτίσματος τῶν Ρώσων (988 - 1988). Στό κείμενο αὐτό (τό ὁποῖο ὁ γράφων εἶχε τήν εὐθύνη νά ἀποδώσει στά Ἑλληνικά καί νά ἐπιμεληθεῖ), ὁ ἐκλεκτός συγγραφέας μνημονεύει, "ἕνα διακριτικό καί πολύ γνωστό χαρακτηριστικό τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὕπαρξη μεγάλου ἀριθμοῦ θαυματουργῶν Εἰκόνων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου", ἀριθμεῖ δέ τίς εἰκόνες αὐτές σέ περίπου 500!
Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Καθηγητής Βλ. Φειδᾶς, "ὁ Ναός καί ἡ Εἰκών διεδραμάτισαν σπουδαιότατον ρόλον, ὄχι μόνον εἰς τόν θρησκευτικόν, ἀλλά καί εἰς τόν κοινωνικόν βίον τῶν Ρώσων" (Βλ. Φειδᾶ, "Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ρωσίας, 988 - 1988", σελ. 132). Πράγματι, μέσα στά Ὑπομνήματα τῶν Ρωσικῶν Εἰκόνων παρελαύνει ὄχι μόνον ἡ Ἐκκλησιαστική, ἀλλά καί ἡ Ἐθνική Ἱστορία τῆς Ρωσίας. Ἡγεμόνες, Πρίγκιπες καί Τσάροι, συναντῶνται μέ ἁγίους Ἱεράρχες, Ἀσκητές καί πιστούς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ, σέ πεδία μαχῶν, πολιορκίες, καταστροφές καί θεομηνίες, ἐχθρικές εἰσβολές κ. ἄ. γεγονότα, γύρω ἀπό μία Εἰκόνα τῆς Παναγίας, στήν Ὁποία ὅλοι ἐναποθέτουν τίς ἐλπίδες τους καί μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ὁποία ἀγωνίζονται. Συνδέεται ἔτσι ὁ ἀναγνώστης μέ τήν χώρα καί τόν λαό της, ἀνατρέχει στόν χρόνο και τίς σημαντικές του στιγμές καί γνωρίζει ἀπό κοντά τό ἔθνος ἐκεῖνο τό ὁποῖο πρόσφερε στήν Ὀρθοδοξία τήν μεγαλύτερη τοπική Της Ἐκκλησία.
Ἡ παρουσία στήν Ρωσία ξένων Εἰκόνων, "Εἰκόνων, δηλαδή, ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, πού ἀντίγραφά τους θαυματούργησαν καί τιμήθηκαν στήν Ρωσία", ἀποδεικνύει τήν διαρκή πνευματική σχέση τῆς Ἁγίας Ρωσίας μέ τήν ὑπόλοιπη Ὀρθόδοξη Ἀνατολή και τά ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά της κέντρα (ΚΠολη, Ἱεροσόλυμα, Ἅγιον Ὄρος Ἄθω, κ. ἄ.), ὥστε δίκαια νά σημειώνει ὁ Ρῶσος διανοητής Νικ. Ζέρνωφ, ὅτι εἷναι "ἡ Ρωσική Ἐκκλησία θυγατέρα τῆς Βυζαντινῆς" (Νικ. Ζέρνωφ, "Οἱ Ρῶσοι καί ἡ Ἐκκλησία τους", σελ. 18).
Τό ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος (πνευματικοῦ, ἱστορικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ) θέμα τῶν Ρωσικῶν Θεομητορικῶν Εἰκόνων, ἀποτέλεσε ἀντικείμενο εἰδικῆς ἐρεύνης. Σχετικές δημοσιεύσεις γιά τό θέμα αὐτό ἔγιναν στά Περιοδικά "Ὀρθόδοξος Μαρτυρία" Λευκωσίας (φ. 57/1999, σελ. 80 - 88 καί φ. 58/1999, σελ. 100 - 106) καί "Ὀρθόδοξος Πνοή" (τ. 1988).
Τοῦ Ἁγίου Ὄρους (1659)· 17η 'Ιουλίου.
Τό "Ἀδιάστειστον Τεῖχος"· Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων καί 1η Μαϊου.
Τό "Ἀειθαλές Ἄνθος"· 3η Ἀπριλίου.
"Ὁ Ἀκοίμητος Ὀφθαλμός"· 29η Μαϊου.
Τοῦ Ἀλμπαζίν, "Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο" (1666)· 9η Μαρτίου.
Τοῦ Ἀμπαλάτσκ (τ. Σημείου, 1637)· 20η Ἰουλίου καί 27η Νοεμβρίου.
Τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου "τῆς Θείας Ἀγάπης" (12ος αἰ.)· 18η Ἰουνίου.
Τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀνδρονίκου (14ος αἰ.)· 1η Μαϊου.
Τῆς Ἀντιοχείας· 28η Μαϊου.
Τό "Ἄξιον Ἐστί"· 11η Ἰουνίου.
"Ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρά" (18ος αἰ.)· 1η Μαρτίου καί 9η Δεκεμβρίου.
"Ἡ Ἀπολύτρωσις" (1827)· 17η Ὀκτωβρίου.
Ἡ Ἀραβική· 6η Σεπεμβρίου.
"Ἡ Ἀσφάλεια τῶν ἁμαρτωλῶν" (1843)· 7η Μαρτίου καί 29η Μαϊου.
Τοῦ Ἀτσκούρσκ (10ος αἰ.)· 15η Αὐγούστου.
Τοῦ Ἀχτίρ (18ος αἰ.)· 2α Ἰουλίου.
Τοῦ Βαλακχίν (1771)· 30η Ἰουνίου.
"Ἡ Βασιλεύουσσα" (1071)· 25η Ἀπριλίου καί 17η Σεπτεμβρίου.
Ἡ Βατοπεδινή· 21η Ἰανουαρίου.
Τῆς Βίλνας· 14η Ἀπριλίου.
Τοῦ Βλαδιμήρ (ἔργον Εὐγγ. Λουκᾶ)· 21η Μαϊου, 23η Ἰουνίου καί 26η Αὐγούστου.
Τῶν Βλαχερνῶν· 3η Μαϊου καί 7η Ἰουλίου.
Τοῦ Βολοκολάμσκ (16ος αἰ.)· 3η Μαρτίου.
Τοῦ Βουτιβάνσκ (1653)· 2α Μαϊου.
Τοῦ Βυζαντίου· 1η Μαϊου.
Τῆς Γαλικίας (1350)· 28η Μαϊου·
Τῆς Γεωργίας (17ος αἰ.)· 22α Αὐγούστου.
Τοῦ Γιαροσλάβ (8ος αἰ.)· 8η Ἰουνίου.
Τοῦ Γιαροσλάβ (τ. Καζάν, 1588)· 8η Ἰουλίου.
Τοῦ Γιαροσλάβ (τ. Σμολένσκ, 1642)· 12η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Γιαροσλάβ (τ. Σπηλαίων, 1823)· 14η Μαϊου.
"Ἡ Γιάτρισσα" (18ος αἰ.)· 18η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Γιασκίνσκ· 3η Μαϊου.
Τοῦ Γιαχρώμ (15ος αἰ.)· 14η Ὀκτωβρίου.
"Ἡ Γοργοϋπήκοος" (Μονῆς Δοχειαρίου)· 9η Νοεμβρίου.
Τῆς Δαλματίας· 15η Ἰανουαρίου.
Τοῦ Ἔλατου (1060)· 11η Ἰανουαρίου καί 5η Φεβρουαρίου.
Τῶν Ἑπτά Λιμνῶν (τ. Καζάν, 17ος αἰ.)· 26η Ἰουνίου, 26η Ἰουλίου καί 13η Ὀκτωβρίου.
"Ἡ Εὕρεσις τῶν ἀπωλεσθέντων" (1092)· 5η Φεβρουαρίου.
Τοῦ Ζαονίκιεφ (1588)· 21η Μαϊου καί 23η Ἰουνίου.
Τοῦ Ζιμαρώφ (τ. Θείας Ἀγάπης, 13ος αἰ.)· 18η Ἰουνίου.
Τοῦ Ζίροβιτς (Οὐκρανία, 1470)· 7η Μαϊου.
Τοῦ Θεοδότου (1487)· 2α Ἰουλίου.
Τοῦ ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, ἡ Προστάτιδα τῆς Δυναστείας τῶν Ρωμανώφ (1239)· 14η Μαρτίου καί 16η Αὐγούστου.
"Ἡ Θλιβομένη"· 24η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Πρίγκιπος Ἰγώρ (1147)· 5η Ἰουνίου.
Τοῦ Ἰγκρίτς (τ. Σμολένσκ, 1624)· 28η Ἰουλίου.
Τῶν Ἱεροσολύμων (48 μ.Χ.)· 12η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Ἰσαακίου (1659)· 8η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Καζάν, ἡ Προστάτιδα τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν (16ος αἰ.)· 8η Ἰουλίου καί 22α Ὀκτ.
Τῆς Καλοῦγας (18ος αἰ.)· 2α Σεπτεμβρίου καί 12η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Καπλουνώφ (τ. Καζάν, 1689)· 8η Ἰουλίου καί 11η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Κασπερώφ (1853)· 29η Ἰουνίου, 1η Ὀκτωβρίου καί Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου.
"Ἡ Κατάνυξις"· 2α καί 27η Μαϊου.
"Ὁ Κεχαριτωμένος Οὐρανός"· 6η Μαρτίου.
Τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (τ. Κοιμήσεως, 11ος αἰ.)· 15η Αὐγούστου.
Τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1073)· 3η Μαϊου.
Τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (μετά τῶν Ὁσίων Ἀντωνίου καί Θεοδοσίου, 1085)· 3η Μαϊου.
Τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (τ. Σοφίας τοῦ Θεοῦ)· 8η Σεπτεμβρίου.
Τῆς Μονῆς Μπάρσκυ Κιέβου (1654)· 10η Μαϊου.
Τοῦ Κιέβου (τ. Εὐαγγελισμοῦ)· 25η Μαρτίου.
Τοῦ Κύκκου (τ. Ἐλεοῦσας)· 12η Νοεμβρίου.
Τοῦ Κιπιάζσκ· 20ή Μαρτίου.
Τοῦ Κοζελσάνσκ (1881)· 21η Φεβρουαρίου.
Τῆς Κολόμνας· 9η Ἰουνίου.
"Ἡ Βασιλεύουσσα" τῆς Κολόμνας (1917)· 2α Μαρτίου.
Τοῦ Κόνεβιτς (14ος αἰ.)· 10η Ἰουλίου.
Τῆς Κοστρόμας (τ. Σμολένσκ, 1672)· 28η Ἰουλίου.
Τοῦ Κουπιατίσκ· 15η Ἰανουαρίου.
Τοῦ Κούρσκ, ἡ Ὁδηγήτρια τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (τ. Ρίζης Ἰεσσαί, 12ος αἰ.)· 3η Μαρτίου.
Τῆς Κωσταντινουπόλεως· 11η Μαϊου.
Τοῦ Κρασνογκόρσκ (τ. Βλαδιμήρ, 1603)· 21η Μαϊου.
Τῆς Κριμαίας· 15η Αὐγούστου.
"Ἡ Κτητορική"· 29η Ἰανουαρίου.
Τῆς Κύπρου (392)· 20ή Ἀπριλίου καί 9η Ἰουλίου.
Τοῦ Λενκώφ, "Ἡ Σωτηρία τῶν πνιγομένων"· 20ή Δεκεμβρίου.
Τῆς Λέσνας (1683)· 8η καί 14η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Λιούμπεκ· 7η Μαρτίου.
Τοῦ Λιουμπίν· 1η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Λουκιανοῦ (16ος αἰ.)· 8η Σεπτεμβρίου.
Τῆς Λύδδας (10ος αἰ.)· 12η Μαρτίου.
Τοῦ ἁγ. Μακαρίου, Μητροπολίτου Ρωσίας (15ος αἰ.)·17η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ ἁγ. Μαξίμου, Μητροπολίτου Ρωσίας (13ος αἰ.)· 18η Ἀπριλίου.
Τοῦ Ματελίσκ· 29η Μαϊου.
Τοῦ Μιασίν· 1η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Μίρωζ (1198)· 24η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Μοζντόνσκ· 19η Ἀπριλίου.
Τῆς Μολδαβίας· 13η Μαρτίου.
Τοῦ Μολτσένσκ (1405)· 24η Ἀπριλίου καί 18η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Μοντένσκ (ἤ Κοσίνσκ)· 20ή Ἰουνίου.
Τῆς Μόσχας (τ. Θείας Ἀγάπης, 1157)· 18η Ἰουνίου.
Τῆς Μόσχας (τ. Καζάν, 1612)· 8η Ἰουλίου.
Τῆς Μόσχας, "Ἡ Παύουσα τήν θλίψιν" (1640)· 25η Ἰανουαρίου.
Τῆς Μόσχας (τ. Εὐαγγελισμοῦ, 16ος αἰ.)· 25η Μαρτίου.
Τῆς Μόσχας (1848)· 7η Μαρτίου.
Τοῦ Μούρωμ (12ος αἰ.)· 12η Ἀπριλίου.
Τοῦ Μπαρλώφ, "Ἡ Εὐλογημένη Γαστέρα" (1392)· 26η Δεκεμβρίου.
Τῶν Πριγκίπων Μπάρσκυ· 1η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Μπαχτσί Σεράϊ (τ. Κοιμήσεως)· 15η Αὐγούστου.
Τοῦ Μπελίτσιν (13ος αἰ.)· 12η Ἀπριλίου.
Τοῦ Μπάρκο Λαμπώφ· 11η Ἰουλίου.
Τῆς Νάρβας (1558)· 14η Αὐγούστου.
Τῆς Νέας Αὐλῆς· 20ή Δεκεμβρίου.
Τοῦ Νίζνι Νόβγκοροντ (τ. Κύπρου)· 12η Μαϊου.
Τοῦ Νιζνιελόμωφ (τ. Καζάν, 1643)· 8η Ἰουλίου.
Τῆς Νικαίας (304)· 28η Μαϊου.
Τοῦ Νόβγκοροντ (τ. Κατανύξεως)· 8η Ἰουλίου.
Τοῦ Νόβγκοροντ (τ. Σημείου, 1170)· 27η Νοεμβρίου.
Τοῦ Νόβγκορντ, "Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ"· 15η Αὐγούστου.
Τοῦ Νοβονίκιτς (372)· 15η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Νότου (τ. Σμολένσκ)· 28η Ἰουλίου.
Τῆς Μονῆς Ντιβίγιεβο (τ. Κατανύξεως, 1833)· 28η Ἰουλίου.
Τοῦ Ντόν (14ος αἰ.)· 19η Αὐγούστου.
Τοῦ Ἰβανώφσκυ (1425)· 15η Αὐγούστου.
"Ἡ Ὁδηγήτρια"· 18η Αὐγούστου.
Τοῦ Ὀζεριάνσκ· 30ή Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Ὀκόνσκ· 30ή Ἰουλίου.
Τοῦ Ὀλονέτς· 20ή Νοεμβρίου.
Τοῦ Ὀράνς, "Ἡ Ἱκετεύουσα" (τ. Βλαδιμήρου, 1634)· 21η Μαϊου καί 21η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Ὀρλώφ· 28η Μαϊου.
Τό Πῖον Ὄρος· 24η Μαρτίου.
Τοῦ Οὐριουπίνσκ (1821)· 8η Ἰουνίου.
Τοῦ Οὔστιουγκ (τ. Εὐαγγελισμοῦ, 1290)· 8η Ἰουλίου.
Τοῦ Ὀστρομπράμσκ (τ. Βίλνας)· 26η Δεκεμβρίου.
"Τῶν Παθῶν" (15ος αἰ.)· 30ή Ἀπριλίου καί 13η Αὐγούστου.
"Τῆς Παιδείας"· 5η Μαρτίου.
Τοῦ Περεκόπ· 9η Μαϊου.
"Ἡ Περιτέμνουσα τήν σκληροκαρδία" (1830)· 13η Αὐγούστου καί Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.
Τοῦ ἁγ. Πέτρου Μητροπολίτου Ρωσίας (14ος αἰ.)· 24η Αὐγούστου.
Τοῦ Ποιμένος· 6η Ἰουνίου.
Τοῦ Πιτσέφσκυ (16ος αἰ.)· 15η Αὐγούστου καί Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
"Ἡ Πορταϊτισσα" (Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους)· 12η Φεβρουαρίου, 31η Μαρτίου καί 13η Ὀκτωβρίου.
Τῆς Λαύρας τοῦ Ποτσάεφ (16ος αἰ.)· 8η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Πουτίβλ Οὐκρανίας (1635)· 2α Μαϊου.
Τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ (τ. Κατανύξεως, 1524)· 21η Μαϊου.
Τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ (τ. Βλαδιμήρ, 1472)· 21η Μαρτίου, 23η Ἰουνίου, 26η Αὐγούστου καί 7η Ὀκτωβρίου.
Τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ, Ἡ Ἐλεοῦσα (τ. Βλαδιμήρου)· 15η Αύγούστου.
Τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκώφ· 18η Μαϊου.
Τοῦ Πσκώφ, "Ἡ Ἁγία Σκέπη"· 1η Ὀκτωβρίου.
"Ἡ Πυρίνη"· 10ή Φεβρουαρίου.
Τοῦ Ροστώφ (τ. Βλαδιμήρου, 12ος αἰ.)· 15η Αὐγούστου.
Τοῦ Σβένσκ (12ος αἰ.)· 3η Μαϊου καί 17η Αὐγούστου.
Τοῦ Σελιγκέρσκ (τ. Βλαδιμήρου)· 7η Δεκεμβρίου.
Τοῦ Σεμιγκόρσκ (15ος αἰ.)· 15η Αὐγούστου.
Τῆς Λαύρας τοῦ Ζαγκόρσκ (τ. Σμολένσκ, 1730)· 28η Ἰουλίου.
Τοῦ Σεραφείμο Πονετάεβσκ· 14η Μαϊου.
Τοῦ Σιάμσκ· 8η Σεπτεμβρίου.
Τῆς Σικελίας· 5η Φεβρουαρίου.
"Ἡ Σλαυϊκή"· 23η Νοεμβρίου.
Τοῦ Σμολένσκ, "Ἡ Ὁδηγήτρια" (10ος αἰ.)· 28η Ἰουλίου.
Τοῦ Σμολένσκ (τ. Κατανύξεως, 1103)· 19η Μαρτίου.
Τοῦ Σοκόλσκ· 23η Φεβρουαρίου.
Τοῦ Σουϊσκ (τ. Σμολένσκ, 1654)· 16η Ἀπριλίου.
Τῶν Σουϊσκ· 17η Μαϊου.
Τοῦ Σουπραζέλ Πολωνίας (τ. Σμολένσκ, 18ος αἰ.)· 28η Ἰουλίου.
Τοῦ Σουρντέζσκ· 15η Αὐγύστου.
Τοῦ Σταρορούς (1570)· 4η Μαϊου καί 18η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Στρομένσκ (τ. Κύπρου)· 9η Ἰουλίου καί Α' Κυριακή τῶν Νηστειῶν.
Τοῦ Ταμπώφ (1692)· 16η Ἀπριλίου.
Τοῦ Ταμπώφ (τ. Καζάν, 1695)· 8η Ἰουλίου.
Τοῦ Τερεμπίνσκ· 14η Μαϊου.
Τοῦ Τιχβίν - Βλαχερνῶν (ἔργον Εὐαγγ. Λουκᾶ)· 26η Ἰουνίου.
Τοῦ Τομπόλσκ (τ. Καζάν, 1611)· 8η Ἰουλίου.
Τῆς Τόλγας (14ος αἰ.)· 8η Αὐγούστου.
Τοῦ Τουπίτς· 15η Μαϊου.
Τῆς Τότμας· 28η Ἰανουαρίου.
"Ἡ Τριχεροῦσα" (Μ. Χιλανδαρίου Ἁγίου Ὄρους)· 12η καί 28η Ἰουνίου.
Τοῦ Τσαρεβοκοκσάϊσκ (τ. Μυροφόρων, 1647)· 1η Μαϊου.
Τοῦ Στάρσκοε Σέλο (τ. ἁγ. Θεοδώρου)· 27η Νοεμβρίου.
Τοῦ Τσερνίκωφ, "τοῦ Ἡλιοῦ" (1648)· 16η Ἀπριλίου.
Τοῦ Τσερνίκωφ (τ. Γεθσηνανῆς, 1869)· 1η Σεπτεμβρίου.
Ἡ Τσεστοχόβα, "Ἡ Βασίλισσα τῆς Πολωνίας"· 6η Μαρτίου καί 27η Αὐγούστου.
Τοῦ Τσίρσκ Πσκώφ (1420)· 16η Ἰουλίου.
Τοῦ Φιλέρμσκ (1687)· 12η Ὀκτωβρίου.
Ἡ Φλεγομένη Βάτος" (1680)· 4η Σεπτεμβρίου.
"Ἡ Χαρά πάντων τῶν θλιβομένων" (1688)· 24η Ὀκτωβρίου.
Τῆς Χερσῶνος ἤ Ἐφέσου (ἔργο Εὐαγγ. Λουκᾶ)· 9η Ὀκτωβρίου.
Τοῦ Χόλμ· 8η Σεπτεμβρίου.
Τοῦ Χριστοφόρου (τ. Σμολένσκ, 16ος αἰ.)· 28η Ἰουλίου.
"Ὦ Πανύμνητε Μήτερ"· 6η Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου