Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ


καθἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μέ πνευματική χαρά καί ἀγαλλίασι ἀνακοινώνει ἐπισήμως τήν ἐλέῳ Θεοῦ καί εὐδοκίᾳ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος, Προστάτου καί  Πολιούχου τῆς νήσου τῶν Ἀντικυθήρων, ἀπόκτησιν ἱεροῦ ἀποτμήματος ἐκ τῶν ἁγίων Λειψάνων τοῦ ἁγίου Μύρωνος, Πρεσβυτέρου τῆς Ἀχαΐας Πελοποννήσου, μαρτυρήσαντος ἐπί Δεκίου τόν 3ον αἰῶνα μ.Χ. εἰς τήν Κύζικον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Κατόπιν ἐπιμόνου ἀναζητήσεως ἀποτμήματος ἱεροῦ Λειψάνου, μέσῳ Ἱερᾶς καί παλαιφάτου Μονῆς τῆς Κύπρου, ὁποία ἐξ ἱστορικῆς μαρτυρίας κατέχει ἀπότμημα τοῦ ἐν θέματι Ἱεροῦ Λειψάνου, ἀλλά δέν ἀνταπεκρίθη εἰς τό ὁλοκάρδιον καί ἔμμονον αἴτημά μας, πολύαθλος καί θαυματουργός Ἅγιος Μύρων ἐφώτισε τόν Διευθυντήν τοῦ Ἁγιολογικοῦ Κέντρου «ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ», Ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν κ.Ἀντώνιον Μάρκου, ὁποῖος ἐπληροφορήθη τό θερμόν αἴτημά μας καί ἔσπευσε, μετά ὁμόφωνον ἀπόφασιν τοῦ ἐν λόγῳ Ἁγιολογικοῦ Κέντρου, νά μᾶς ἀνακοινώσῃ τήν εὐλογητήν ἀπόφασίν των  νά ἐκχωρίσουν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων τόν πολύτιμον καί ἀνεκτίμητον αὐτόν ἱερόν θησαυρόν, τόν ὁποῖον ἀπό 30ετίας φυλάσσει εἰς τήν λειψανοσυλλογήν του, περιελθόν εἰς τήν κυριότητά του μέσῳ Ἱεροσολύμων (ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ἐκ Κυζίκου καταγομένου ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νικοδήμου 1883-1890) καί Ἁγίου Ὄρους, διἐπισήμου ἐγγράφου τοῦ Ἁγιολογικοῦ Κέντρου, τό ὁποῖον καί δημοσιεύομεν κατωτέρω, μαζί μέ τήν ἰδικήν μας εὐχαριστήριa ἐπιστολή.
Τό ἱερόν Λείψανον παρελήφθη καί εὐπρεπίσθηκε, μερίμνῃ σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς, καί ἀναμένεται κατασκευή ἀσημένιας λειψανοθήκης, πρωτοβουλίᾳ καί δαπάναις εὐσεβῶν Ἀντικυθηρίων τῆς  νήσου καί ἄλλων παροικούντων εἰς τό λεκανοπέδιον τῆς Ἀττικῆς, καθώς καί ὁμογενῶν Ἀντικυθηρίων τῆς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, διά νά τοποθετηθῇ ἐντός αὐτῆς.
Τά σχετικά μέ τήν ἱεράν μετακομιδήν τοῦ ἁγίου Λειψάνου εἰς Πειραιᾶ, Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα.

α) εἰς Πειραιᾶ
Θεοῦ θέλοντος, καί μέ τήν εὐλογίαν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.Σεραφείμ, θά πραγματοποιηθῆ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ν. Φαλήρου τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 26-2-2014 ἀπό ὥρας 8.30 μ.μ. ἕως 1ην μετά μεσονυκτίου.
Θά ψαλῇ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος καί εἰς τό τέλος τοῦ Ὄρθρου θά γίνῃ  προσκύνησις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί θά χρισθοῦν οἱ  πιστοί ἀπό τό ἔλαιον τῆς κανδήλας τοῦ τιμωμένου Ἁγίου. Ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ Πρεσβυτέρων καί Διακόνων.

β) εἰς Κύθηρα
Ὅταν περαιωθῇ ἡ φιλοτέχνησις τῆς ἀσημένιας Λειψανοθήκης τοῦ Ἁγίου μας (προσωρινῶς τό ἱερόν Λείψανον φιλοξενεῖται εἰς ἄλλην), καί αὐτό ἀναμένεται μέχρι τά μέσα τοῦ Μαρτίου, τό ἱερό Λείψανο θά μετακομισθῇ μέ ὅλες τίς τιμές πού προβλέπεται, μέσῳ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς, μέ τό περιφερειακό πλοῖο «Βιτσέντζος Κορνάρος» εἰς Κύθηρα καί θά κατευθυνθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας, ὅπου θά τεθῆ εἰς προσκύνησιν. Καί ἐκεῖθεν καθ’ ὅλο τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος θά μετακομισθῇ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου εἰς τάς πολίχνας καί τά χωρία τῆς νήσου (καί εἰς τό ἱερόν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μύρωνος τοῦ Στραποδίου) καί κατά τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, μετά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν θά ἐπανέλθῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χώρας, ὅπου θά παραμείνῃ μέχρι καί τό ἑσπέρας τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος. Καί

γ) εἰς Ἀντικύθηρα
Τελευταῖος καί ὁριστικός σταθμός θά εἶναι ἡ  νῆσος τῶν Ἀντικυθήρων, τῆς ὁποίας Προστάτης καί Πολιοῦχος τυγχάνει ὁ ἅγιος Μύρων. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Μύρωνος τό ἱερό ἀπότμημα τοῦ «εὐωδιάζοντος καί μυρίζοντος τά πρόσωπα» τῶν προσκυνητῶν του θά μετακομισθῆ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου (22/4/2014) εἰς Ἀντικύθηρα. Τό πλοιάριον θά ἀναχωρήση περί ὥραν 6ην πρωϊνήν ἀπό τόν λιμένα τοῦ Καψαλίου καί περί ὥραν 8ην πρωϊνήν θά γίνῃ ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Λειψάνου, κρουομένων τῶν κωδώνων τῆς νήσου, εἰς τόν λιμένα τῶν Ἀντικυθήρων. Θά ψαλῇ δέησις ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ ἁγίου Λειψάνου καί ἐν πομπῇ θά μεταβῶμεν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης καί Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ Πασχαλινή Ἀκολουθία καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀναστάσιμης Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν πιστῶν θά συνοδεύσῃ τό Ἱερόν Λείψανον εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, ὅπου καί θά μείνῃ ὁριστικά. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως τοῦ ἀνακαινισθέντος προσφάτως ἱεροῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀντικυθήρων ὁ Σεβασμιώτατος θά μεταφέρῃ τό ἱερό Λείψανο τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Μύρωνος καί  θά χοροστατήσῃ εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἀναστάσιμον Ἑσπερινόν. Τό ἱερό Λείψανο θά παραμείνῃ καί εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁπότε καί θά ἐπιστρέψη μετά τό πέρας αὐτῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Μύρωνος.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης
†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου