Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΡΕΣΙΣ  ΤΩΝ  ΛΕΙΨΑΝΩΝ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ  ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΑΣ

Καθηγητοῦ  Ἀντ. Μάρκου

'Αρχική Δημησίευσις: http://www.romfea.gr/ Πρόσφατα  βρεθηκαν  Λείψανα  ἀγνώστων  Μαρτύρων, σέ  κρύπτη  τοῦ  Καθεδρικοῦ  Ναοῦ  τῆς  πόλεως Reggio Emilia,  στή  βόρεια  Ἰταλία.  Τά  Λείψανα  βρίσκονταν ἐκεῖ  ἀπό  τόν  10ο αἰ. Ἡ  Ἁγία  Τράπεζα  τοῦ  Ναοῦ  (κάτω  ἀπό  τήν  ὁποία  κατά  τήν  συνήθεια  τῶν  Ρωμαιοκαθολικῶν, ἐνταφιάζονται  Λείψανα  Ἁγίων),  δέν  ἔχει  δεχθεῖ  καμμία  ἐπέμβαση  ἀπό  τό  ἔτος  1651. Κατά  τήν  ἀνακαίνιση  τοῦ  Ναοῦ  τό  2008, οἱ  ἐργαζόμενοι  ἀνακάλυψαν  ἀνθρώπινα λείψανα, σέ  περίπου  300  σφραγισμένες  κρύπτες. Ἀπό  τά  Λείψανα  ξεχώριζαν  δύο  Κάρες, τοποθετημένες  σέ  ἕνα  ζευγάρι  χρυσῶν  καί  ἀσημένιων  προτομῶν, οἱ  ὁποῖες  - σύμφωνα  μέ  τίς  πρώτες  ἐκτιμήσεις  - εἶχαν  κατατεθεῖ  ἐκεῖ  πρίν  500  περίπου  χρόνια.
Ἀμέσως  μετά  τήν  ἀνακάλυψη  ἐμπειρογμώμονες  κατέβηκαν  στήν  κρύπτη  γιά  νά  ἐξετάσουν  τά  εὑρήματα  καί  νά  προσπαθήσουν  νά  τά  χρονολογήσουν  καί  νά  τά  ταυτοποιήσουν.  Ὁ  Καθηγητής  τοῦ  Πανεπιστημίου  τῆς  Γένοβας  Ezio Fulcheri  μέ  τήν  ὁμάδα  του, ἦταν  ἐκεῖνοι  πού  ἔκαναν  τίς  πρῶτες  ἔρευνες.  Μετά  ἀπό  αὐτές  ὁ  Καθηγητής  δήλωσε, ὅτι  τά  Λείψανα  εἶναι  ἡλικίας  περίπου  1700  ἐτῶν, ἀλλά δέν  μπορεῖ  νά  προσδιορισθεῖ  ὁ  ἀκριβής  χρόνος  καταθέσεώς  τους  στήν  κρύπτη, ὅμως  ὅλες  οἱ  ἐνδείξεις  ὁδηγοῦν  στό  συμπέρασμα, ὅτι  πρόκειται  γιά  τά  Λείψανα  τῶν  Μαρτύρων  Χρυσάνθου  καί  Δαρείας.
Ἀπό  κάθε  Λείψανο  λήφθηκε  ἕνα  πλευρό  καί  σκόνη  ἀπό  τό  ἔδαφος, προκειμένου  νά  προσδιοριστεῖ  ὁ  χρόνος  πού  ἔζησαν.  Μετά  ἀπό  τίς  σχετικές  ἐξετάσεις - πέραν  τῆς  διαπιστώσεως, ὅτι  τά  Λείψανα  ἀνήκαν  σέ  ἄνδρα  καί  γυναῖκα -  οἱ  εἰδικοί  κατέληξαν  σέ  κάποια  σημαντικά  συμπεράσματα, τά  ὁποῖα  εἶναι  σύμφωνα  μέ  λεπτομέρειες  τῆς  καθ' ἡμᾶς  Ὀρθοδόξου  Συναξαριστικῆς  παραδόσεως, ὅπως:
 - Τά  ἄτομα  στά  ὁποῖα  ἀνῆκαν  τά  Λείψανα  ἔζησαν  μεταξύ  τῶν  ἐτῶν  80   καί  τοῦ  340  μ.Χ. (οἱ  Μάρτυρες  τελειώθηκαν  τό  ἔτος  283 μ.Χ.). 
- Ζοῦσαν  πολύ  ὑγιεινή  ζωή  (δηλαδή  μέ  νηστεία  καί  ἐκράτεια).
- Ἡ  ἡλικία  τοῦ  γυναικείου  σκελετοῦ  καί  ἄλλα  στοιχεῖα  ὁδήγησαν  στό  συμπέρασμα, ὅτι  ἡ  γυναῖκα  ἦταν  παρθένος  (οἱ  εὐλαβεῖς  σύζυγοι  Χρύσανθος  καί  Δαρεία  τήρησαν  παρθενία).
- Ἀπό  τήν  παρουσία  μολύβδου  στά  Λείψανα, προέκυψε  ὅτι  τό  ζευγάρι  εἶχε  δηλητηριαστεῖ  (πράγματι  ὑποχρεώθηκαν  νά  πιοῦν  δηλητήριο). 
- Δέν  βρέθηκαν  στοιχεῖα  πού  νά  ἀποδεικνύουν, ὅτι  τά  ἄτομα  αὐτά  κακοποιήθηκαν  πρίν  τόν  θάνατό  τους  (κι  ὅμως  βασανίσθηκαν  μέ  φρικαλεότητα, ἀλλά  σέ  ἄλλα βασανιστήρια  τηρήθηκαν  ἀλώβητοι - ὅπως  στήν  δηλητηρίαση - καί  μετά  ἀπό  ἄλλα ἀποκαταστάθηκαν,  μέ  τήν  χάρι  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος).
- Ἐπίσης  ἀπό  τήν  μικρή  φυσική  φθορά  τῶν  Λειψάνων  προέκυψε, ὅτι  τό  ζευγάρι  δέν  εἶχε  κάνει  ποτέ  μία  φυσική  ἐργασία  (πράγματι, διότι  ἀνῆκαν  στήν  τάξη  τῶν  εὐγενῶν).
Οἱ  διαπιστώσεις  τῆς  ἐπιστημονικῆς  ὁμάδας  ἔχουν  ἤδη  γυριστεῖ  σέ  ντοκιμαντέρ  μέ  τόν  τίτλο, "Ἐξερεύνηση - Τά  μυστήρια  τῶν  δολοφονηθέντων  Ἁγίων", τό  ὁποῖο  ἤδη  προβάλλεται  ἀπό  τό  "National geographic".
Σύμφωνα  μέ  τήν  Ὀρθόδοξη  Συναξαριστική  Παράδοση, οἱ  ἅγιοι  Χρύσανθος  καί  Δαρεία  ἔζησαν  κατά  τούς  χρόνους  τοῦ  Ρωμαίου  Αὐτοκράτορα  Νουμεριανοῦ  (243 - 284  μ. Χ.). 
Ὁ  ἅγ. Χρύσανθος  καταγόταν  ἀπό  τήν  Ἀλεξάνδρεια  καί  ἦταν  γιός  ἐπιφανοῦς  εἰδωλολάτρου  Πολέμωνος.  Ὅταν  ὁ  πατέρας  του  ἔμαθε  γιά  τήν  Χριστιανική  του  πίστη, τόν  νύμφευσε  μέ  τήν  ἐκπάγλου  καλονῆς  Δαρεία, μία  ἐθνική  ἀπό  τήν  Ἀθήνα, γιά  νά  τόν  ἀποσπάσει  ἀπό  τήν  πίστη  του.  Συνέβη  ὅμως  τό  ἀντίθετο, ἡ  Δαρεία  ἐλκύσθηκε  ἀπό  τόν  Χρύσανθο  στήν  Χριστιανική  Πίστη   καί  ἔζησαν  μαζί  ἐν  παρθενίᾳ. Τότε  ὁ  Πολέμων  τούς  παρέδωσε  στόν  Ἔπαρχο  Κελερῖνο  καί  ἐκεῖνος  στόν  Τριβοῦνο  Κλαύδιο.  Ἡ  σταθερότητα  τῶν  Μαρτύρων  στήν  πίστη  τους, παρά  τά  βασανιστήρια  πού  ὑπέστησαν, μεταξύ  ἄλλων  ὑποχρεώθηκαν  νά  πιοῦν  δηλητήριο, ἀλλά  ἔμειναν  ἀλώβητοι -  ὁδήγησε  στή  θεογνωσία  τόσο  τόν  Κλαύδιο, ὅσο  καί  τήν  σύζυγό  του  Ἰλαρία  καί  τούς  γιούς  του  Ἰάσωνα  καί  Μαῦρο, οἱ  ὁποῖοι  τελειώθηκαν  ἐπίσης  μαρτυρικά  καί  τιμῶνται  τήν  ἴδια  ἡμέρα.
Τελικά  οἱ  Μάρτυρες  Χρύσανθος  καί  Δαρεία  τελειώθηκαν  μαρτυρικά, ἐνταφιασμένοι  ζωντανοί!  Ἡ  Ἐκκλησία  τιμᾶ  τήν  μνήμη  τους  τήν  19η Μαρτίου.
Ἐνδεχομένως  τά  Λείψανα  πού  βρέθηκαν  στήν  Ἰταλία  νά  εἶναι  πράγματι  τῶν  Ἁγίων  Μαρτύρων  Χρυσάνθου  καί  Δαρείας,  διότι  στήν  καθ' ἡμᾶς  Ἀνατολή  δέν  σώζονται  Λείψανα  τῶν  Ἁγίων  αὐτῶν.


Ζῶσι Χρύσανθος καὶ Δαρεία ἐν πόλῳ,
κἂν ἐκπνέωσι, ζῶντες εἰσδύντες βόθρῳ.
Χῶσαν συζυγίην δεκάτῃ ἐνάτῃ ὁμόλεκτρον.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου