Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ  ΤΩΝ  ΙΕΡΩΝ  ΝΗΠΤΙΚΩΝ
Φιλοκαλικά  Θέματα Ερημικής Εσωτερικότητος

Ιω. Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή: Ιστοσελίδα Ι. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης.

 Η «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών» είναι συλλογή Πατερικών κειμένων, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό αναφέρεται στη μυστική, δηλ. εσωτερική ψυχική εργασία της καθάρσεως του νου και της καρδιάς. Γι’ αυτό τα Πατερικά κείμενα της Φιλοκαλίας παρουσιάζουν διαστάσεις και όψεις της μυστικής θεολογίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επειδή δε η βίωση της μυστικής αυτής πνευματικής εργασίας πραγματοποιείται υπό τον όρο της αδιαλείπτου εγρηγόρσεως της ψυχής, της νήψεως, τα πατερικά αυτά κείμενα χαρακτηρίζονται και νηπτικά.
Η λέξη «νήψις» ετυμολογείται από το ρήμα «νήφω», που σημαίνει "δεν πίνω οίνον", "είμαι νηφάλιος", "διάγω βίον εγκρατή", "είμαι σώφρων, ήρεμος, κόσμιος". Επομένως τα Νηπτικά Πατερικά συγγράμματα είναι τα κείμενα εκείνα που, όπως θα ελέγαμε σήμερα, παρουσιάζουν την «υπαρξιακήν» όψη της ηθικής και πνευματικής εργασίας της καθάρσεως του νου και της καρδιάς, με την οποία ο πιστός προσεγγίζει στην περιοχή της θείας παρουσίας και ενεργείας. Τα Νηπτικά Πατερικά κείμενα δεν είναι κείμενα αφηρημένων θρησκευτικών στοχασμών ή θεωρητικής ηθικής διδασκαλίας. Είναι «το μεγαλόπνοον απαύγασμα ηγιασμένου ασκητικού βιώματος θειοτάτων Πατερικών μορφών, επί των οποίων επέλαμψε το πανάγιον και φωτιστικόν πνεύμα» (1). Για τούτο πολύ εύστοχα η Φιλοκαλία, συγκρινομένη προς τα λοιπά Πατερικά κείμενα, χαρακτηρίζεται από τους εκδότας της εκδόσεως που κυκλοφορεί, ως το Άγιον των Αγίων (2).
Η υπαρξιακή σημασία των Νηπτικών Πατερικών κειμένων καταφαίνεται στις ημέρες μας από την εκτίμηση που εκδηλώνουν προς αυτά όλο και περισσότεροι πνευματικοί άνθρωποι, θεολόγοι, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι. Μάλιστα σε ωρισμένες εποχές ηθικής και πνευματικής κρίσεως ένα μεγάλο μέρος των πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας ευρήκε στα Νηπτικά Πατερικά κείμενα την «πηγήν του ύδατος του αλλομένου εις ζωήν αιώνιον» (Ιω. 4, 14).
Στον πρόλογο της εκδόσεως της Φιλοκαλίας που κυκλοφορεί σήμερα, υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έκδοσή της επροκάλεσε «ενθουσιαστικόν συναγερμόν εις το Ορθόδοξον πλήρωμα... Ολόκληρος η έκδοσις της Βενετίας του 1782 εγένετο ανάρπαστος από μονάζοντας και μη, εις τας περιοχάς των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών, αλλά και πέραν αυτών» (3). Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μια εργασία του γνωστού Ρωμαιοκαθολικού θρησκειοψυχολόγου Καθηγητού Γεωργίου Wunderle με θέμα, «Ψυχολογία της Ησυχαστικής Προσευχής» (4), που εκυκλοφόρησε το έτος 1947, έγινε κυριολεκτικώς ανάρπαστη και εκδόθηκε για δεύτερη φορά. Ο Wunderle υπογραμμίζει ζωηρά πως υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί απλοί άνθρωποι, αλλά και διανοούμενοι που δεν ενδιαφέρονται απλώς για την Φιλοκαλία, αλλά που ασκούνται και υποτάσσονται στους κανόνες της νηπτικής ζωής της Φιλοκαλίας.
Έτσι τα Νηπτικά Πατερικά κείμενα δεν προορίζονται μόνο για τους μοναχούς και τους ασκητάς. Απευθύνονται πάντοτε προς όλους αυτούς τους πιστούς, που, συνεπείς στην προτροπή του Κυρίου «γρηγορείτε και προσεύχεσθε» (Ματθ. 26, 41), προσπαθούν να αγωνίζωνται «νομίμως» (Β' Τιμ. 2, 5) τον καλό αγώνα της πίστεως. Με το πνεύμα δε αυτό προλογίζοντας την πρώτη έκδοση της Φιλοκαλίας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, προσκαλεί τους λαϊκούς και τους μοναχούς να αξιοποιήσουν υπαρξιακά τους θησαυρούς των Πατερικών Νηπτικών κειμένων.
«Έλθετε πάντες όσοι κλήσεως Ορθοδόξου τυγχάνετε μέτοχοι, συνάμα Λαϊκοί τε και Μοναχοί, οι την εντός υμών ούσαν του Θεού Βασιλείαν και τον εν τω αγρώ της καρδίας κεκρυμμένον ευρηκέναι σπουδάζοντες θησαυρόν, ος έστιν ο γλυκύς Ιησούς Χριστός. Ιν’ όπως, της περί τα κάτω αιχμαλωσίας και της περιφοράς του νοός υμών ελευθερωθέντος και της καρδίας των παθών καθαρθείσης, διά της αδιαλείπτου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού φοβέρας επικλήσεως και των λοιπών συνεργών αρετών, των εν τη παρούση Βίβλω διδασκομένων, ενωθείητε μεν προς εαυτούς, δι’ εαυτών δε και προς Θεόν, κατά την προς τον Πατέρα του Κυρίου παράκλησιν, ίνα ώσι, λέγοντος, εν, ως ημείς εν έσμεν» (5).
Πράγματι, η μεγάλη υπηρεσία που και σήμερα ημπορεί να προσφέρη η έμπρακτη μελέτη των Πατερικών Νηπτικών κειμένων, είναι η ψυχική ανασυγκρότηση και εσωτερική ενοποίηση της προσωπικότητος του Χριστιανού που θα ήθελε να βιώνη αυθεντικά την πίστι του στο Χριστό. Είναι φανερό πλέον ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής διεγείρει ενδιαφέροντα που ανήκουν στην περιοχή της ανέσεως, του υλικού κέρδους, της ηθικής χαλαρώσεως και γενικά της εγωιστικής και ατομικιστικής επιδιώξεως. Μέσα στο πνεύμα καθενός ανθρώπου παγιώνεται αδιάσειστα η βασική σκέψη πως πρέπει να κυνηγά κάθετι που εξασφαλίζει άνεση, ευχαρίστηση και υλική ασφάλεια. Αλλά μια τέτοια υπαρξιακή προοπτική γεννά τυραννικό άγχος μέσα στο βάθος της ανθρωπίνης προσωπικότητος και διασπά την εσωτερική της ενότητα. Κάνει τον άνθρωπο δίψυχο και επομένως «ακατάστατον εν πάσαις ταις οδοίς αυτού» (Ιακώβ. 1, 8).
Η αγχωτική αυτή ψυχολογική πραγματικότης, που είναι προϊόν της ηθικής και πνευματικής αναπηρείας του συγχρόνου Χριστιανού, υπογραμμίζει επίσης την ανεκτίμητη σημασία των Πατερικών Νηπτικών κειμένων. Όπως λέγει ο άγιος Νικόδημος, το ουσιαστικό αποτέλεσμα της υπαρξιακής αξιοποιήσεως των κειμένων αυτών είναι η εσωτερική ενότης της προσωπικότητος του πιστού και συνεπώς η ενότης αυτού με τον Θεό.
Αξίζει λοιπόν να εντρυφήση κανείς στις δροσιστικές, αλλά πολλές φορές και καυστικές, σελίδες της Φιλοκαλίας, για να αποκτήση την πνευματική εκείνη διαύγεια που θα τον κάνη ικανό να πραγματώνη την απροκατάληπτη αυτοθεώρησή του. Η μελέτη των Νηπτικών Πατερικών κειμένων ημπορεί πάντοτε και κατ’ εξοχήν σήμερα να μας βοηθήση να αντιληφθούμε το είδος και την ποιότητα του πνευματικού μας περιεχομένου. Μια τέτοια αυτοθεώρηση είναι η μοναδική αφετηρία για μια δυναμική πνευματική προσπάθεια προς ενοποίηση και εξαγιασμό της ψυχής μας. Ας ακολουθήσωμε λοιπόν με κατάνυξη και εγρήγορση τα Φιλοκαλικά μονοπάτια της ερημικής εσωτερικότητος.

1. "Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών". Τόμος Α’. Εκδ. Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου. Αθήναι 1957,  (πρόλογος).
2. «Αν όλα τα ιερά συγγράμματα των Θεοφόρων Πατέρων είναι άγια, αναμφιβόλως η Φιλοκαλία αποτελεί το Άγιον των Αγίων". Ένθ’ ανωτ. σελ. ις’.
3. Ένθ’ ανωτ. σελ. ια’.
4. G. Wunderle, "Zur Psychologie des hesychastischen Gebets", Augustinus – Verlag. Wurburg 1949.
5. Ένθ’ ανωτ. σελ. κδ’.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου