Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

 Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.
Ως υποφήτας των ενθέων αναβάσεων
και συστοιχίαν δωρεών των υπέρ έννοιαν,
τους εν Άθω μακαρίσωμεν θεοφόρους,
τους Οσίους, Ιεράρχας τε και Μάρτυρας
ως ημών καθηγεμόνας και εκφάντορας.
Τούτοις λέγοντες, χαίροις δήμε θεόλεκτε.

Άγγελοι εν τω Άθω, διαφόροις εν χρόνοις, ωράθητε Όσιοι Πατέρες (εκ γ’), και συν τη αγγελική ζωή, καταλλήλοις διαλάμπετε χάρισι, δι’ ών καταφαιδρύνετε, υμάς τους πίστει εκβοώντας.
Χαίρετε τύποι της εγκρατείας, χαίρετε λύχνοι της αληθείας.
Χαίρετε κανόνες λαμπρών αναβάσεων, χαίρετε εικόνες αΰλων εμφάσεων.
Χαίρετε όμιλε μακάριε των εν Άθω Ασκητών, χαίρετε σύστημα ισάγγελον ανωνύμων και γνωστών.
Χαίρετε ησυχίας ουρανόφωτοι στύλοι, χαίρετε αληθείας ουρανόβροντα χείλη.
Χαίρετε βότρυες της ασκήσεως, χαίρετε σάλπιγγες της φρονήσεως.
Χαίρετε μύσται Χριστού κοινωνίας, χαίρετε στήλαι λαμπράς αριστείας.

Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Βίου του ισαγγέλου, ακριβείς χαρακτήρες, ωράθητε εν Άθω Πατέρες, τρόποις τε και θείαις αρεταίς, της μελλούσης λαμπρότητος την έλλαμψιν, εκφαίνοντες εκάστοτε, τοις τω Κυρίω εκβοώσιν.
Αλληλούϊα.
Γεηράς προσπαθείας, χωρισθέντες Πατέρες, προσήλθετε προθύμως εν Άθω, και βίω αμέμπτω εν αυτώ, προς υπερκόσμια όρη υψώθητε, παιδεύοντες τα κρείττονα, τους βοώντας υμίν τοιαύτα˙
Χαίρετε κρίνα της αφθαρσίας, χαίρετε ρόδα της ευσεβείας.
Χαίρε αρχηγέτα υμών Αθανάσιε, χαίρε Εσφιγμένου βλαστέ Αγαθάγγελε.
Χαίρε Πάτερ Αθανάσιε καλλονή Πατριαρχών, χαίρε Όσιε Ακάκιε νέον άστρον ασκητών.
Χαίρε Βατοπαιδίου ώ Αγάπιε έρνος, χαίρε Σκήτης Ιβήρων ώ Ακάκιε εύχος.
Χαίρε σοφέ Παλαμά Γρηγόριε, χαίρε λαμπτήρ Ιβήρων Γεώργιε.
Χαίρετε ρήτορες δικαιοσύνης, χαίρετε κήρυκες θεοφροσύνης.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Δύναμιν αληθείας, και πλούτον θεολογίας, δια πράξεως και θεωρίας, Ιεράρχαι οι θεοειδείς, οι εκ του Άθω ως αστέρες λάμψαντες, εν Χριστώ εθησαύρισαν, τη Εκκλησία εκβοώση˙
Αλληλούϊα.
Εκ χωρών διαφόρων, εν καιροίς τοις ιδίοις, δραμόντες εν τω Άθω Πατέρες, οία Χριστού άρνες λογικοί, της μυστικής νομής κατηξιώθητε, εκτρέφοντες ταις πράξεσι, τους ευλαβώς υμίν βοώντας˙
Χαίρε νοητόν Γερμανέ σέλας, χαίρε Γεράσιμε θείον γέρας.
Χαίρε της Μονής σου δομήτορ Γρηγόριε, χαίρε Ιβηρίτα Γαβριήλ θεόληπτε.
Χαίρε Όσιε Γρηγόριε νηπτικής μυσταγωγέ, χαίρε Γεδεών αήττητε Καρακάλου αρωγέ.
Χαίρε Βατοπαιδίου ο Γεννάδιος θρέμμα, χαίρε Βουλευτηρίων ο Γερόντιος γέρας.
Χαίρε Δομέστικε Γρηγόριε, χαίρε Διονυσιάτα Γεννάδιε.
Χαίρετε σκεύη λαμπρών χαρισμάτων, χαίρετε βρύσεις ποικίλων θαυμάτων.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Ζήλω επτερωμένοι, ακροτάτης αγάπης, έθεσθε σ’ αυτούς υπέρ του πέλας, όσοι κτίτορες σεπτών Μονών, ατρύτοις καμάτοις αυτάς δειμάμενοι, ως ιατρεία κρείττονα, προς σωτηρίαν των βοώντων˙
Αλληλούϊα.
Ήρθη τη ση ελλάμψει, Υπερούσιε Λόγε, απάσης απανθούσης αξίας, η του Άθω Οσία πληθύς, και ταις αρεταίς καλύπτει τα πέρατα, δι’ ών αγιαζόμεθα, οι προς αυτούς βοώντες ταύτα˙
Χαίρετε κόσμου οι λαμπαδούχοι, χαίρετε Άθω οι πολιούχοι.
Χαίρε Κουτλουμουσίου Σκήτης Γεράσιμε, χαίρε Φιλοθεΐτα θείε Δομέτιε.
Χαίρε Πάτερ Διονύσιε κτίτωρ της λαμπράς Μονής, χαίρε Όσιε Δομέτιε Διονυσίω προσφιλής.
Χαίρε Μεγίστης Λαύρας Δαμασκηνέ φυτεία, χαίρε της Φιλοθέου Δαμιανέ λυχνία.
Χαίρε Ιβηρίτα Διονύσιε, χαίρε Εσφιγμενίτα Δαμιανέ.
Χαίρετε άμπελοι πράξεων θείων, χαίρετε άροτρα πόνων αγίων.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Θαύμασι θεοσδότοις, κοσμηθέντες Πατέρες, ως βίου εναρέτου δοχεία, λαμπρύνετε τον Άθω αεί, τοις υπέρ φύσιν υμών κατορθώμασιν, και μοναστών συστήματα, παιδεύετε Κυρίω ψάλλειν˙
Αλληλούϊα.
Ιεράρχαι και θύται, Όσιοι και οπλίται, Ομολογηταί και Μυροβλύται, πόλιν τον Άθω περιφανή, περί ής δεδοξασμένα λελάληται, πνευματικώς ειργάσασθε, εκ βοώντα υμίν εκ πόθου˙
Χαίρετε πάροικοι των ενύλων, χαίρετε μέτοχοι των αΰλων.
Χαίρε Διονύσιε Ρήτορ μακάριε, χαίρε Αγιαννανίτα Δαβίδ πανάριστε.
Χαίρε Όσιε Ευδόκιμε Βατοπαιδινών χαρά, χαίρε ένδοξε Ευθύμιε Δοχειαρίου ιδρυτά.
Χαίρε Βατοπαιδίου Ευθύμιε ποιμενάρχα, χαίρε Οσιομάρτυς Ευθύμιε Ιβηρίτα.
Χαίρε πυρσέ Ιβήρων Ευθύμιε, χαίρε κλεινέ Ιεράρχα Θεόληπτε.
Χαίρετε όρπηκες αθανασίας, χαίρετε γνώμονες ποιμαντορίας.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Κλήματα ευσεβείας, νέκταρ της αφθαρσίας, αποστάζοντα τοις εν τω Άθω, ώφθηται Οσιοαθληταί, υπέρ Χριστού το αίμα εκχέαντες˙ ώ νυν συνδοξαζόμενοι, εκβοάτε συν τοις Αγγέλοις˙
Αλληλούϊα.
Λάμψαντες εν τω Άθω, πράξει και θεωρία, και πάσης αρετής φωταυγεία, οίαπερ λαμπάδες φαειναί, η των Οσίων χορεία υπέρτιμος, θείω φωτί λαμπρύνετε, τους εκβοώντας υμίν ούτω˙
Χαίρετε άστρα φωτός αδύτου, χαίρετε πτώσις εχθρού δολίου.
Χαίρε Μυροβλύτα Θεόφιλε Όσιε, χαίρε Δοχειαρίου Θεόφανες πρόβολε.
Χαίρε Θεωνά μακάριε Θεσσαλονίκης φωστήρ, χαίρε Πάτερ Θεοδόσιε Τραπεζούντος ο αστήρ.
Χαίρε Λαύρας η νάβλα ηδύφωνε Ιωάννη, χαίρε κτίτωρ Ιβήρων ομώνυμε Ιωάννη.
Χαίρε κλεινέ Ιβηρίτα Ιάκωβε, χαίρε αυτού ιχνηλάτα Ιάκωβε.
Χαίρετε κτίσεως φωταγωγία, χαίρετε πίστεως λαμπαδουχία.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Μύρου του ουρανίου, δια βίου αγίου, θησαυρίσαντες τας απορροίας, οι βλύζοντες μύρον θαυμαστώς, από του τάφου Μυροβλύται Όσιοι, πιστών αεί ευφραίνετε, την διάνοιαν των βοώντων˙
Αλληλούϊα.
Νόμοις της εγκρατείας, ως σοφοί νομοθέται, κοσμήσαντες υμών τα σεμνεία, γην επαγγελίας μυστικής, τον ουρανομήκη Άθω ειργάσασθε, εν ώ ζωήν αθάνατον, καρπούμεθα οι εκβοώντες˙
Χαίρετε Λόγου η ευωδία, χαίρετε κόσμου η θυμηδία.
Χαίρε των Ιβήρων λαμπάς Ιερόθεε, χαίρε του Σωτήρος Λευΐτα Ιάκωβε.
Χαίρε Ιωάσαφ ένδοξε Νήφωνος ο μαθητής, χαίρε Σκήτης της Προμήτορος Ιλαρίων οικητής.
Χαίρε Διονυσίου Ιωσήφ Μονής δόμα, χαίρε των Αποστόλων Κοσμά ένθεον στόμα.
Χαίρε ποιμήν ποιμένων ώ Κάλλιστε, χαίρε τρυφή της Λαύρας Κωνστάντιε.
Χαίρετε στάχυες θείων καμάτων, χαίρετε σύσκηνοι των Ασωμάτων.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Ξενωθέντες τελείως, των του βίου φροντίδων, χορός Ησυχαστών μακαρίων, κατά μόνας μόνω τω Θεώ, ησύχω νω λατρεύειν ηρετίσασθε, θεοειδείς δε ώφθητε, τη θεία ενώσει βοώντες˙
Αλληλούϊα.
Όλη λελαμπρυσμένη, αρετών ταις ακτίσι, καθάπερ Εκκλησία εκ μέρους, η εξ Οσίων και Αθλητών, και Ιεραρχών του Άθω συνέλευσις, εκλάμπει εν τοις πέρασι, προς σωτηρίαν των βοώντων˙
Χαίρετε δόξης θείας επόπται, χαίρετε Όσιοι οι θεόπται.
Χαίρε της Ζωγράφου Κοσμά θείον κόσμημα, χαίρε Κουτλουμουσίου Κυπριανέ ήδυσμα.
Χαίρε Σκήτης της Προμήτορος Κοσμά κόσμος μυστικός, χαίρε της αυτής αγλάϊσμα Λουκά Μάρτυς ο κλεινός.
Χαίρε Μονής Προδρόμου ώ Λεόντιε άνθος, χαίρε της αυτής αύθις ώ Μακάριε αύχος.
Χαίρε Καυσοκαλυβίτα Μάξιμε, χαίρε Αγιαννανίτα Μακάριε.
Χαίρετε σύνδεσμοι της ομονοίας, χαίρετε σύσκηνοι θείας ευκλείας.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Πόλεών τε και νήσων, αρωγοί και χωρίων, ώφθητε Μάρτυρες θεοφόροι, όσοι του Όρους προελθόντες, και τοις εν κόσμω Χριστόν εδοξάσατε, μαρτυρικοίς παλαίσμασι, βοώντες Χριστώ τω Κυρίω˙
Αλληλούϊα.
Ρώμη του Παρακλήτου, αριστεύσαντες πάντες, οι εν τω Άθω θείοι Πατέρες, οδηγείτε ημάς ασφαλώς, προς εναρέτου ζωής κατορθώματα, ως ποδηγέται άριστοι, των εκβοώντων θεοφόροι˙
Χαίρετε Όσιοι θεηγόροι, χαίρετε Μάρτυρες θεοφόροι.
Χαίρε Αγιαννανίτα θείε Μητρόφανες, χαίρε Βατοπαιδίου θρέμμα Νεόφυτε.
Χαίρε Όσιε Νικόδημε νηπτικής υφηγητά, χαίρε ένδοξε Νεόφυτε Δοχειαρίου ιδρυτά.
Χαίρε Πατριαρχείας Πάτερ Νήφων η φαύσις, χαίρε άστρον Νικήτα Σκήτης Αγίας Άννης.
Χαίρε Μαξίμου Νήφων συνέκδημε, χαίρε το νέκταρ Καρεών Νεκτάριε.
Χαίρε σοφίας Νικόδημε πλήρης, χαίρε σοφών διδαγμάτων ο μύστης.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Σκήτεων ποδηγέται, και Μονών κυβερνήται, και παντός του Όρους ευεργέται, πέλετε Πατέρες ευκλεείς, εν διαφόροις καιροίς διαλάμψαντες, πολυειδέσι πράξεσι˙ και νυν φρουρείτε τους βοώντας˙
Αλληλούϊα.
Τις αύτη η χορεία, η φαίνουσα εξ ερήμου, η συντεταγμένη ως θάμβος; Η εν τω Άθω παρεμβολή η συγκεκροτημένη θείω Πνεύματι˙ ώ αρμονίας κρείττονος! αλλ’ ούν βοήσωμεν εκ πόθου˙
Χαίρετε όρμοι χειμαζομένων, χαίρετε βάσεις ριπιζομένων.
Χαίρε Πάτερ Νείλε πηγή μύρων εύπνοε, χαίρε Νικηφόρε τω βίω ισάγγελε.
Χαίρε Σκήτης της Προμήτορος ώ Νικόδημε τρυφή, χαίρε της αυτής ανάστημα ώ Νεκτάριε ηδύ.
Χαίρε Οσιομάρτυς Ονούφριε Ιβηρίτα, χαίρε Χριστού οπλίτα Παύλε Αγιαννανίτα.
Χαίρε του Άθω Πέτρε ο πρώμαχος, χαίρε Μονών σου Παύλε ο όρχαμος.
Χαίρετε έφοροι των Μοναζόντων, χαίρετε φύλακες των εκβοώντων.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Ύμνοις επινικίοις, των εν Άθω Οσίων, υμνήσωμεν τας ανδραγαθίας, των Οσίων και Ησυχαστών, των Ιεραρχών και Αθλοφόρων ομού, των γνωστών και ανωνύμων, βοώντες άπαντες Κυρίω˙
Αλληλούια.
Φίλοι του Ζωοδότου, και μύσται της Θεοτόκου, ώφθητε θεοφόροι Πατέρες˙ και νυν συν Ασωμάτων χοροίς, της μεγαλοπρεπούς δόξης ετύχετε, υπέρ ημών πρεσβεύοντες, των εκβοώντων υμίν ταύτα˙
Χαίρε Προκόπιε Ιβηρίτα, χαίρε Παχώμιε παθών λύτα.
Χαίρε Ρωμανέ εν αθλήσει στερρόψυχε, χαίρε Συμεών μονοχίτων θεόληπτε.
Χαίρε Συμεών και Σάββα τε κλέος Χιλιανταρινών, χαίρε Σάββα Οσιώτατε δόξα Βατοπαιδινών.
Χαίρε Όσιε Σίμων Ασκητά Μυροφόρε, χαίρε Αγίας Άννης Σάββα λύχνε φωσφόρε.
Χαίρε Σάββα και Πάτερ Φιλόθεε, χαίρε της Λαύρας θείε Φιλόθεε.
Χαίρε Φιλόθεε Διονυσιάτα, χαίρε Χριστοφόρε Μονής ταύτης χάρμα.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Χάριτος ουρανίου, και φωτός Τρισηλίου, τρυφώντες εν σκηναίς ουρανίοις, ο των γνωστών Οσίων χορός, και η των ανωνύμων θεία συνέλευσις, οι του Άθω πρόβολοι, φρουρείτε αεί τους εκβοώντας˙
Αλληλούϊα.
Ψάλλοντες αιωνίως, τον τρισύνθετον ύμνον, Θεώ τω Τρισηλίω Πατέρες, δέξασθε ημών τους ψελλισμούς, τη συνήθει κεχρημένοι χρηστότητι˙ ότι ου παύομεν πόθω του εκβοάν υμίν απαύστως˙
Χαίρετε Λόγου οι κληρονόμοι, χαίρετε λύχνοι οι φωτοφόροι.
Χαίρε των Οσίων χορεία θεόληπτε, χαίρε των Μαρτύρων στρατεία θεόλεκτε.
Χαίρε άθροισμα θεόσοφον ιερών Ιεραρχών, χαίρε όμιλε πανεύφημε ευκλεών Ησυχαστών.
Χαίρε Μυροχευμόνων μυροφόρε χορεία, χαίρε ιερολόγων ιερά συνοδεία.
Χαίρε πληθύς Πατέρων ανώνυμος, χαίρε Χριστού εν πάσιν ακόλουθος.
Χαίρετε πύργοι κυκλόθεν του Άθω, χαίρετε σκέπη καμού, διο κράζω.
Χαίρετε Πατέρες Όσιοι.
Ώ Πληθύς μακαρία, των εν Άθω Πατέρων, απάντων Μοναζόντων αλείπται (εκ γ’), μη παύσησθε εφοράν αεί, τόδε το Όρος όπερ ηρετίσασθε˙ ιδού γαρ μετά πίστεως, γεραίρει υμάς και κραυγάζει˙
Αλληλούϊα.
Και αύθις το Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.
Ως υποφήτας των ενθέων αναβάσεων
και συστοιχίαν δωρεών των υπέρ έννοιαν,
τους εν Άθω μακαρίσωμεν θεοφόρους,
τους Οσίους, Ιεράρχας τε και Μάρτυρας,
ως ημών καθηγεμόνας και εκφάντορας.
Τούτοις λέγοντες, χαίροις δήμε θεόλεκτε.
Δίστιχον.
Πληθύς πολυάριθμε Οσίων Άθω
Γεράσιμον ρύσασθε ροπής Χειρόνων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου