Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σημείωσις: Κατωτέρω  δημοσιεύουμε  ἐπιστολή  τοῦ  σεβαστοῦ  Καθηγητοῦ κ. Βλασίου Σαββίδη, ὁ  ὁποῖος  δραστηριοποιεῖται  σέ  Πανεπιστήμια  τῶν  Η.Π.Α., σχετικά  μέ  ἐμφάνιση  τοῦ  Ἁγίου  Πατρός  ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' σέ  μεταπτυχιακή  φοιτητριά  του, μέλος  τῆς  "Ἐκκλησίας" τῆς  Πεντηκοστῆς. Κατά  τήν  ἐμφάνιση  αὐτή  ὁ  μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος, ἑπόμενος  τῶν  πρό  αὐτοῦ  Ἱερῶν  Πατέρων  καί  τῆς  καθολικῆς  παραδόσεως  τῆς  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας, δίδει  ἀπαντήσεις  στά  ἐσχατολογικά  ἐνδιαφέροντα  καί  ἐρωτήματα  τῆς  ἐνδιαφερομένης.

Ἀγαπητέ συνάδελφε κ. Μάρκου.
Ἐπί τῷ Νέῳ Έτει (Ὀρθοδόξως), εύχομαι καθηκόντως εἰς ὑμᾶς καί τούς σύν ὑμῖν πάντα τά παρά τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου αγαθά. Σᾶς γράφω διότι ἡ δημοσίευσις περί τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου Α' κατά τόν παρελθόντα Ἰούλιον 2011, ἔχει καί συνέχειαν. Σᾶς κοινοποιῶ εἰς ἡλεκτρονικήν μορφήν (ἕπεται ἀποστολή εἰς συμβατικήν, διά τοῦ ταχυδρομείου), ἐπιστολήν φοιτητρίας μου εἰς τό Πανεπιστήμιον, περί νέας ἐμφανίσεως τοῦ ἀρχιεπ. Ματθαίου, εἰς Ἀμερικήν τήν φοράν αὐτήν καί εἰς πρόσωπον ἐκτός μέν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πλήν σεβομένου Αὐτήν ὡς τήν ἀρχέγονον μορφήν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πρόκειται περί τῆς κ. Sesil Browcook, κατοίκου Λός Άντζελες, μεταπτυχιακῆς φοιτητρίας παρ' ἡμῖν. Σᾶς μεταφέρω τήν ἐπιστολήν αὐτῆς μεταφρασμένην εἰς τήν Ἑλληνικήν:

κ. Καθηγητά,
Ὀνομάζομαι Sesil Browcook καί ὡς γνωρίζετε εἶμαι μεταπτυχιακή φοιτήτριά σας, εἰς τό Τμῆμα Ἑλληνικῶν Σπουδῶν. Διά τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ἐπιθυμῶ νά σᾶς κάνω κοινωνόν μιᾶς συγκλονιστικῆς ἀποκαλύψεως τήν ὁποίαν ἐδέχθην τό Σάββατον, 7ην τρέχοντος Ἰανουαρίου. Κατά τήν σύστασίν σας παρακολουθῶ τό blog τοῦ Ἕλληνος συναδέλφου σας κ. Ἀντ. Μάρκου. Ὅταν ἀνέγνωσα περί σωματικῆς ἐμφανίσεως τόν παρελθόντα Ἰούλιον 2011, προσώπου ἀποθανόντος πρό 61 ἐτῶν, τοῦ κληρικοῦ Ματθαίου, ὁ ὁποῖος κατά τό πνεῦμα τῆς προφητείας ἔδωσε πληροφορίας περί τοῦ μέλλοντος εἰς τήν κυρίαν... συνεκλονίσθην, διότι - ὅπως γνωρίζετε - μέ ἀπασχολοῦν τά ἐσχατολογικά, ὡς προερχομένην ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Πεντηκοστῆς. Αἰσθάνθηκα τότε τήν ἀνάγκην τῆς προσευχῆς καί ἐπικλήσεως αὐτοῦ τοῦ προσώπου, πράγμα πού ἔκανα ἐπί σειρά ἡμερῶν. Καί κατά τό αἴτημά μου ὁ κληρικός αὐτός ἐμφανίσθηκε. Ἦτο σύμφωνος πρός τήν περιγραφήν τοῦ δημοσιεύματος (χαμηλοῦ ἀναστήματος, μέ μέλανα ἐνδύματα καί κοντά λευκά γένια), μέ ὕφος ἐξουσιαστικόν καί μεγαλόπρεπον. Ἐμφανίσθηκε ἐνῶ μελετοῦσα εἰς τό γραφεῖον μου.
"Ζητεῖς ἀπαντήσεις" μοῦ εἶπε, "πῶς ὅμως θά τίς λάβεις, ἀφοῦ εἶσαι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία;"
 "Μά, πηγαίνω στήν Ἐκκλησία" τοῦ ἀπάντησα.
"Παιδί μου" μοῦ εἶπε, "ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καί ἐσύ εἶσαι ἔξω ἀπό Αὐτήν. Ὅμως, παρά τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου μας, νά μήν δίνουμε τά ἅγια εἰς τούς σκύλους, κατά τό θέλημά Του σοῦ ἀπαντῶ: Ναί, ἔρχεται ἡ ὀργή Του ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπηθείας. Τό πότε μήν τό ζητεῖς, εἶναι εἰς τήν ἐξουσία τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Μόνον ἑτοιμάσου διά τό ξέσπασμα τῆς θείας ὀργῆς, βρές τήν Μία Ἐκκλησία Του, τακτοποιήσου ἐκεῖ καί τά ὑπόλοιπα ἄφησέ τα εἰς τό θέλημά Του. Καί διά νά μήν νομίσουν οἱ ἄλλοι πώς ὅτι εἶδες τό ἐφαντάσθης, ἄς λάβεις αὐτό". Καί μοῦ ἔδωσε ἕναν Βυζαντινό ξύλινο σταυρό!
κ. Καθηγητά, εἶμαι συγκλονισμένη..."

Εἰς τήν συνέχειαν τῆς ἐπιστολῆς της ἡ κ. Browcook καταθέτει τήν προσωπικήν της ἀγωνίαν διά τήν ἀναζήτησιν τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας.
κ. Συνάδελφε κατά καθῆκον σᾶς κοινοποιῶ τήν ἐπιστολήν καί σεῖς ποιάσατε ἀναλόγως.
Ὑμέτερος ἐν τιμῇ, Βλάσιος Σαββίδης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου