Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΕΦΡΑΙΜ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Διακηρύχθηκε  ἀπό  τό  Οἰκουμενικό  Πατριαρχεῖο  ἡ  ἁγιότητα  τοῦ  Ὁσιομάρτυρος  ΕΦΡΑΙΜ  τῆς  Νέας  Μάκρης, μετά  ἀπό  αἴτημα  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος  καί  τοῦ  ἐπιχωρίου  Μητροππλίτου  Κηφισσίας  κ. Κυρίλου  (Ν.Ε.). Τήν  άπόφαση  γνωστοποίσησε  στό  ποίμνιό  του  ὁ  Μητροπ. Κύριλλος, μέ  τήν  ἀκόλουθη  Ἐγκύκλιο:

Πρὸς
τὸν Εὐσεβῆ Ἱερὸ Κλῆρο, τὶς Μοναστικὲς ἀδελφότητες καὶ τὸν ἁγιόλεκτο λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Θέμα: «Κατάταξις ἐν τῷ ἁγιολογίῳ τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Νέου, τοῦ θαυματουργοῦ».

Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητά,

«Οἱ βίοι τῶν μακαρίων ἀνδρῶν, ἀνάγραπτοι παραδεδομένοι, οἷον εἰκόνες τινὲς ἔμψυχοι... τῷ μιμήματι τῶν ἀγαθῶν ἔργων πρόκεινται» (Μέγας Βασίλειος).

Ἡ μελέτη τοῦ βίου τῶν Ἁγίων, τῶν Ὁσίων καὶ τῶν Μαρτύρων τῆς παναμώμου Πίστεώς μας εἶναι ἱερὸν καθῆκον ὅλων μας. Ἡ ἐνασχόλησις τῶν πιστῶν μὲ τὸ ἀπέραντο αὐτὸ νέφος τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ, συνιστᾷ εὔκαιρη καὶ θεόθεν προσφερομένη δυνατότητα νὰ ἀντληθοῦν πνευματικὲς δυνάμεις, νὰ ἰσχυροποιηθῇ ἡ πίστις μας καὶ νὰ κραταιωθοῦμε, ὥστε στοιχοῦντες στὰ βήματα τῶν Ἀγίων καὶ μιμούμενοι τὸν βίον καὶ τοὺς ἀγῶνες τους καὶ τηροῦντες τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου νὰ γίνωμε συμπολῖται τῶν Ἁγίων, ὅπως ἐπιγραμματικὰ τονίζει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος.
Ἡ ἁγιότητα δὲν ἐντοπίζεται, προφανῶς, σὲ μία ὡρισμένη χρονικὴ περίοδο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, οὔτε καὶ εἶναι καρπὸς ἀπηγορευμένος γιὰ τοὺς πολλούς. Εἶναι κοινὸ ὅραμα καὶ πρόσταγμα, γενικὴ πρόσκλησις ἀπὸ τὸν Κύριο πρὸς ὅλους μας. Ἁγίους συναντοῦμε ἀπὸ τοὺς πρώτους Χριστιανικοὺς αἰῶνες συνεχῶς – μὲ διάφορο ἴσως βαθμὸ συχνότητος – μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Μὲ τὴν βαθειὰ πίστη καὶ τὰ θεάρεστα ἔργα μας, μὲ τὴν πιστὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωῇ μας, ἀνερχόμεθα βαθμιαία σὲ ὑψηλότερες σφαῖρες πνευματικότητος, ἁγιαζόμεθα, τελειοποιούμεθα, ὥστε τέλος μᾶς προσφέρεται ὁ στέφανος τῆς ἁγιότητος ὡς πολύτιμο τρόπαιο, ὡς πάγκαλο ἀπόκτημα τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς μας.
Ἡ πορεία αὐτὴ πρὸς τὴν τελειότητα καὶ τὴν ἁγιότητα δὲν εἶναι εὐχερής. Ὁ ἀγῶνας εἶναι σκληρὸς καὶ ὁ ἀόρατος πόλεμος ἀδυσώπητος. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πολλοὶ ἀποκάμνουμε, ἀποθαρρυνόμεθα, ἐγκαταλείπουμε τὴν προσπάθεια. Ὅλοι ὅμως εἴμεθα «κλητοὶ» στὰ ἐνδιαιτήματα τοῦ Παραδείσου.
Οἱ Ἅγιοι εἶναι κάτοικοι τοῦ Παραδείσου, πλησίον τοῦ θρόνου τοῦ Κυρίου. Δὲν ἔχουν ὅμως ἀποκοπῇ καὶ δὲν ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ προβλήματά του. Εἶναι πάμπολλα τὰ μηνύματα ποὺ στέλλουν καὶ σαφέστατα τὰ δείγματα τῆς ἀγάπης τους γιὰ ὅσους τοὺς ἐπικαλοῦνται. Τείνουν εὐήκοον οὖς, προστρέχουν σὲ βοήθεια, συμπαρίστανται καὶ ἐνισχύουν, ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὶς δυσκολίες καὶ θεραπεύουν ἀπὸ ἀσθένειες.
Ἕνας τέτοιος κάτοικος τοῦ Παραδείσου, μάρτυρας τῆς πίστεως καὶ ὅσιος, εἶναι καὶ ὁ προσφάτως καταταγεὶς στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Ἐφραὶμ ὁ Νέος, ὁ Θαυματουργός, ὁ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ὄρους Ἀμὠμων, παρὰ τῇ Νέᾳ Μάκρῃ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Θεωροῦμεν εὐλογίαν Θεοῦ ὅτι εἰς ἡμᾶς, τὸν ἐλάχιστον ἐν Ἐπισκόποις, ἔλαχεν ὁ κλῆρος νὰ προωθήσωμεν λυσιτελῶς τὴν ἀναγνώρισιν καὶ τὴν κατάταξιν Αὐτοῦ στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Διὰ τοῦτο μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ πνευματικὴ ἀγαλλίαση, μὲ τὴν παροῦσαν Ἐγκύκλιό μας σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1664/958/22-3-2011 Ἐγκύκλιον Σημείωμα μᾶς ἐγνώρισε εὐαρέστως, ὅτι «κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 217 καὶ ἀπὸ 11ης μηνὸς Μαρτίου ἐ. ἔ. Γράμματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὑπὸ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῳδὰ τῇ κρατούσῃ πράξει καὶ τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀνεγράφη προσφάτως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Ἔνδοξος Ὁσιομάρτυς Ἐφραὶμ ὁ Νέος, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῶν Ἀμώμων μαρτυρικῶς τελειωθείς, τῆς μνήμης αὐτοῦ τελουμένης τῇ ε΄ Μαΐου ἑκάστου ἔτους, τῆς δὲ εὑρέσεως τῶν λειψάνων αὐτοῦ ἑορταζομένης τῇ γ΄ Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθείσης ἐπὶ τούτῳ Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικὴ Πράξεως».
Ὅθεν πατρικῶς σᾶς προτρέπομεν, ὅπως μὲ Θεῖες Λειτουργίες τιμᾶτε καὶ μὲ ὕμνους ἐγκωμίων γεραίρετε τὸν Ἅγιον ἔνδοξον Ὁσιομάρτυρα Ἐφραὶμ τὸν Νέον, τὸν Θαυματουργόν,τὶς ἡμέρες τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἔχοντες ἀεὶ τὴν αὐτοῦ μεσιτείαν πρὸς τὸν Θεόν.
Μετὰ τὰ ἀνωτέρω καὶ ἐν κατακλεῖδι ἐπευχόμεθα ὅπως ὁ θαυμαστὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ τοῦ Νέου, τοῦ Θαυματουργοῦ, περισκέπει καὶ φρουρεῖ ὅλους Σας, ποὺ μὲ εὐλάβεια τιμᾶται τὸν Θαυματουργὸν Ἅγιον καὶ νὰ σᾶς ὁδηγεῖ εἰς νομὰς σωτηρίους.

Διάπυρος πρὸς τὸν Κύριον καὶ τὸν Ἅγιον Εὐχέτης Σας,

Ὁ Μητροπολίτης Σας, † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

Ὡς  ἐκ  τούτου, χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν τό ἀπόγευμα τῆς  Τετάρτης  καί  τό  πρωΐ  τῆς  Πέμπτης (4ης  καί  5ης  Μαΐου  κατά  τό  νέο  ἡμερολόγιο) στό  μοναστήρι  τοῦ  Ἁγίου  στή  Νέα  Μάκρη, γιά  νά  συμμετάσχουν  στήν  πρώτη  μετά  τήν  ἁγιοκατάταξή  του  πανήγυρι.  Στόν  Ἑσπερινό  συμμετεῖχαν  οἱ  Μητροπολίτες  Ν. Σμύρνης  κ. Συμέων, Σάμου  κ. Εὐσέβιος, Ὕδρας  κ. Ἐφραίμ, Χαλκήδος  κ. Χρυσόστομος, Ἰλίου  κ. Ἀθηναγόρας  καί  Κηφισίας  κ. Κύριλλος.  Στήν  ὁμιλία  του  ὁ  κ. Κύριλλος  ἀναφέρθηκε  καί  στό  γεγονός, ὅτι  ἡ  πρώτη  εἰκόνα  τοῦ  ἁγ. Ἐφραίμ  ἁγιογραφήθηκε  ἀπό  τόν  Φώτιο  Κόντογλου, ὁ  ὁποῖος  τόν  εὐλαβοῦνταν  ἰδιαίτερα  καί  εἶχε  ζητήσει  νά  ἐνταφιαστεῖ  στή  μονή  του!
Εἴθε  διά  πρεσβειῶν  τοῦ  ἁγ. Ὁσιομάρτυρος  Ἐφραίμ  καί  Πάντων  τῶν  Ἁγίων, νά  σκέπει  ὁ  ἐν  Ἁγίοις  θαυμαστός  Θεός  ἡμῶν  τήν ἁγιοτόκο  Πατρίδα  μας  καί  νά  ὁδηγεῖ  τούς  πιστούς  Του  είς  νομάς  σωτηρίους. Ἀμήν.  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου