Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΩΝ

24 ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙεἰς τήν Ὁσίαν Μητέρα ἡμῶν ΤΑΡΣΩ τήν διά Χριστόν Σαλήν
καί τούς σύν αὐτῆ διά Χριστόν Σαλούς Ἁγίους
Ποιηθέντες ἐν ἔτει 1998, ὑπό Ἀντωνίου Μάρκου.

 Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῆ Ὑπερμάχῳ.Ταρσώ (1) ἡ θεία, Κερατέας τό θησαύρισμα καί τῶν Σαλῶν Πάντων Ἁγίων ἡ ὁμήγυρις, οἱ ἀξίως τιμηθέντες παρά Κυρίου, Ἐκκλησίας ἐντυγχάνουσι στηρίγματα, ὑπέρ Ἧς καθικετεύουσι τόν Κτίσαντα. Αὐτοῖς βοήσωμεν, Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.
νδρέαν (2) τόν ἐν Βασιλίδι διαλάμψαντα, μετ’ εὐφροσύνης οἱ πιστοί ἀνυμνήσωμεν (ἐκ γ’ μετά τῆς ἐπωδοῦ, «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν»), ὡς κορυφαῖον τῆς τῶν Σαλῶν σεπτῆς χορείας. Μετ’ αὐτοῦ δέ Ἀνδρέαν (3) τόν ἐν Τότμᾳ καί Ἀντώνιον (4) τοῦ Βαλαάμ καί Ἀντώνιον (5) ἕτερον τόν τοῦ Ζαντόνσκ, Ἀρσένιόν (6) τε τόν τῆς Νοβογράδας, μετ’ Ἄβελ (7) τοῦ Προφήτου καί Ἀναστασίας (8) καί Ἀσινέθ (9) τῶν Νεομαρτύρων, βοῶντες αὐτοῖς τοιαῦτα:
Χαίρετε, οἱ τῶν λόγων τοῦ Παύλου ἐκσφραγίσματα, χαίρετε, οἱ τῶν λημμάτων τῆς πλάνης καταπτώματα.1. Ὁσία Ταρσώ τῆς Μονῆς Κερατέας (+ 1989, 24η Σεπτεμβρίου).
2. Ὅσιος Ἀνδρέας τῆς ΚΠόλεως, ὁ Σκύθης (+ 946, 28η Μαΐου).
3. Ὅσιος Ἀνδρέας τῆς Τότμας Ρωσίας (+ 1673, 10η Ὀκτωβρίου).
4. Ὅσιος Ἀντώνιος τῆς Μονῆς Βαλαάμ.
5. Ὅσιος Ἀντώνιος τοῦ Ζαντόνσκ Ρωσίας (+ 1851).
6. Ὅσιος Ἀρσένιος τοῦ Νόβγκοροντ (+ 1517, 8η Μαΐου καί 12η Ἰουλίου).
7. Ὅσιος Ἄβελ ὁ Προφήτης τῆς Μονῆς Βαλαάμ (18ος -19ος αἰ.).
8. Νεομάρτυς Ἀναστασία Ἀντρέγιεβνα (1η Μαρτίου).
9. Νεομάρτυς Ἀσινέθ, τῆς ὑπό ἀθεϊστῶν τελειωθήσης.
.................................................................................................................................................................
Βασίλειον (1) τόν τῆς Μόσχας πολιοῦχον, καί Βασίλειον (2) ἕτερον, ἀξιοχρέως οἱ πιστοί τιμήσωμεν. Οὗτοι γάρ γυμνῶ τῶ σώματι ἐν μέσῳ χειμῶνι περιεφέρεντο, ἐγκαρδίῳ πυρί θερμαινόμενοι, Χριστῶ δέ τῶ Θεῶ ἡμῶν ἀνεβόων, Ἀλληλούϊα.
Γεώργιον (3) μετά Γερασίμου (4) μεγαλύνομεν, τούς τῆς διά Χριστόν ἐραστάς σαλότητος καί κήρυκας. Ὁ πρῶτος μέν ἐν Σενκούρσκ ἀσκητικῶς ἠγωνίσατο, ὁ ἕτερος δέ ἐν Μολδαβίᾳ ἐρημητικῶς τόν βίον ἤνυσεν. Διό ἀμφότεροι στεφάνους παρά Κυρίου ἔλαβον καί οὐρανίῳ φωτί καταυγάζουσι τούς βοῶντας:
Χαίρετε, οἱ μωροί καί ἀσθενεῖς διά Χριστόν, χαίρετε, οἱ ἄτιμοι, ὡς Παῦλος λέγει, δι’ Αὐτόν.
Χαίρετε, οἱ μεγάλοι ἐν τῆ ἀσκήσει, χαίρετε, οἱ μέγιστοι ἐν τῆ φρονήσει.
Χαίρετε, ἐγκρατείας κανόνες οἱ εὐθύτατοι, χαίρετε, ἀπαθείας λειμῶνες οἱ μυρίπνοοι.
Χαίρετε, οἱ ὑποστάντες τούς τῆς ἀσκήσεως πόνους, χαίρετε, οἱ φανέντες ὑπέρ τούς τῆς φύσεως νόμους.
Χαίρετε, οἱ ἐν ἄθλοις στερροί καί ἀήττητοι, χαίρετε, οἱ ἐν πόνοις ἀσκητικοῖς οἱ πρόθυμοι.
Χαίρετε, δι’ οὗς ἡ Ἐκκλησία χορεύει, χαίρετε, πρός οὗς ἐκβοῶσα προστρέχει,
Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.
Χαίρετε, οἱ ὑπάρχοντες τῶν Ὀρθοδόξων λαμπρότης, χαίρετε, οἱ τυγχάνοντες τῆς Ἐκκλησίας φαιδρότης.
Χαίρετε, ἥλιοι ὁλόφωτοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χαίρετε, βάσεις ἀρραγέσταται τοῦ ποιμνίου τοῦ Θεοῦ.
Χαίρετε, εἰκόνες τῆς ἐν σαρκί ἀρραγοῦς καρτερίας, χαίρετε, ἄνθη τά μυρίπνοα τῆς μυστικῆς εὐθαλείας.
Χαίρετε, τά τοῦ πυρός τῆς πλάνης σβεστήρια, χαίρετε, τά φωτός τοῦ οὐρανίου κειμήλια.
Χαίρετε, τά στερρά τῆς Πίστεως στηρίγματα, χαίρετε, τά λαμπρά τῆς ἀληθείας σκηνώματα, Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.
…………………………………………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………………........................................................................................Δόξαν τήν τοῦ Σωτῆρος ὁλοτρόπως ποθήσασα, θέατρον ἐν τῶ κόσμῳ ἐγεννήθη, ἡ ὑφ’ ἡμῶν ἀξίως τιμωμένη Ταρσώ ἡ μακαρία. Παρεῖδε γάρ τά τοῦ κόσμου τερπνά, Χριστῶ ἀκολουθῆσαι προκρίνασα. Θεία Πνεύματος δέ πλησθεῖσα, τῶ Θεῶ ἀπό καρδίας ἔψαλλε, Ἀλληλούϊα.
Εὐλόγιος (1) ὁ Προφήτης, Ἰβηρίας ὁ γόνος, καί Εὐφρόσυνος (2) ὁ Μάγειρος, οἷάπερ μέλισσαι νοηταί τά κρείττονα ζητῶντες, ἐπιπλάστου μωρίας τόν ἀγῶνα ἀνέλαβον. Δι’ οὗ Εὐλόγιος τήν τῶν μελλόντων πραγμάτων προλέγειν τήν χάριν λαβών, ἀκούει μετά τῶν σύν αὐτῶ παρ’ ἡμῶν τοιαῦτα:
Χαίρετε, οἱ σάλπιγγες τῆς εὐσεβείας, χαίρετε, οἱ κήρυκες τῆς ἀληθείας.
Χαίρετε, οἱ Σατάν καταργήσαντες πλάνην, χαίρετε, οἱ πιστοῖς θείαν νέμοντες χάριν.
Χαίρετε, οἱ ἀρνηθέντες τόν φθειρόμενον σῶμα, χαίρετε, οἱ τῆ συνειδήσει ἐκχύσαντες αἷμα.
Χαίρετε, οἱ διά σημείων ὑπό Θεοῦ κηρυχθέντες, χαίρετε, οἱ τοῦ λαοῦ προστάται φανέντες.
Χαίρετε, ἡ πολλῶν ἀσθενῶν θεραπεία, χαίρετε, οἱ προσαχθέντες τῶ Τυθέντι θυσία.
Χαίρετε, δοχεῖα τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος, χαίρετε, ταμεῖα τῆς Αὐτοῦ ἁγιότητος,
Χαῖροις Ἅγιον Σύστημα.………………………………………………………………......................................................................................Ἀλληλούϊα.
στραψεν τῶ νοητῶ τῆς Ἐκκλησίας στερεώματι, ἐγώ μωρή διά Χριστόν βοῶσα, ἡ τῆς σαλότητος ζηλώτρια Ταρσώ. Τήν πτωχείαν γάρ τήν τοῦ Σωτῆρος μιμησαμένη, πάντων ἐκγυμνωθεῖσα τῶν ἐπιγείων, ἔτυχεν τῆς οὐρανίου μακαριότητος καί χαρισμάτων ποικίλων. Μακαρίζοντες οὖν αὐτῆ καί τούς σύν αὐτῆ μετ’ εὐφροσύνης εἴπωμεν:
Χαίρετε, οἱ τῆς πλάνης τάς ἐνέδρας καθελόντες, χαίρετε, οἱ τῆς σαρκός τάς ὀρέξεις ἀνελόντες.
Χαίρετε, κανόνες σκληροτάτης ἀσκήσεως, χαίρετε, λαμπάδες ἐνθέου φρονήματος.
Χαίρετε, ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, χαίρετε, ὑψίστη ἀνόρθωσις τοῦ δεινοῦ ἡμῶν πτώματος.
Χαίρετε, οἱ τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μημιταί ζωηφόρων, χαίρετε, οἱ προπατόρων τῆ πίστει ζηλωταί θεοφόρων.
Χαίρετε, πλούτη θεοδώρητα ἀρετῶν ἀσκητικῶν, χαίρετε, σκεύη πολυτίμητα πλήρη θείων δωρεῶν.
Χαίρετε, δι’ οὗς εὐσεβεῖς ἀεί σκιρτῶσι, χαίρετε, πρός οὗς ἐν χαρᾶ νῦν βοῶσι, Χαῖροις Ἅγιον Σύστημα.

1. Ὅσιος Βασίλειος τῆς Μόσχας (+ 1557, 2α Ὀκτωβρίου).
2. Ὅσιος Βασίλειος τοῦ Κουμπένσκ Ρωσίας (2α Αὐγούστου).
3. Ὅσιος Γεώργιος τοῦ Σενκούρσκ Ρωσίας (23η Ἀπριλίου).
4. Ὅσιος Γεράσιμος τῆς Μολδαβίας.
....................................................................................................................................................................

1. Ὅσιος Εὐλόγιος ὁ Προφήτης, ὁ ἀπό Ἰβηρίας.
2. Ὅσιος Εὐφρόσυνος ὁ Μάγειρος (11η Σεπτεμβρίου).
....................................................................................................................................................................
Ζῆλον θεῖον ὡς φλόγα τῆ ψυχῆ κεκτημένῃ ἡ διά Χριστόν Σαλή Ὁσία Ταρσώ ἡ μακαρία, βιοτῆς τῆς προσκαίρου τά τερπνά παρεῖδε καί ἀσκήσεως σκληροτάτης τήν ὁδόν ἐξελέξατο. Δι’ ἧς οὐρανίων ἔτυχε δωρεῶν καί σωτηρίας βοῶσα,

Θεόδωρον (1) τόν παλαιόν, σύν Θεοδώρῳ (2) ἑτέρῳ τόν τῆς Νοβογράδας, ὁμοῦ μετά Θωμᾶ (3) τῆς Ἀντιοχείας καί Θεοφίλου (4), Θεοδοσίου (5) τε καί Θεοκτίστης (6) τῆς Νεομάρτυρος, τιμῶμεν οἱ πιστοί. Ἐραστές γάρ θείων πράξεων ἐδείχθησαν ἅπαντες, Κυρίῳ ψάλλοντες, Ἀλληλούϊα.Χαίρετε, ὁδηγοί εὐλαβῶν θεόσοφοι, χαίρετε, οἱ φωτί οὐρανίῳ θεούμενοι.
Χαίρετε, δι’ ὧν ὁ Χριστός ἀνυμνήθη, χαίρετε, δι’ ὧν ὁ Σατάν κατηργήθη.
Χαίρετε, δεδοξασμένη ἱερά συστοιχίᾳ, χαίρετε, λελαμπρυσμένη τῶν Ὁσίων χορεία,
Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.Μάρκος (1) ὁ ἐν Σάρωφ ἐνασκήσας καί Μιχαήλ (2) ὁ κλεινός Νεομάρτυς, μεθ’ ἑτέρων δύο αὐτοῦ ὁμωνύμων (3 - 4) καί Μάξιμοι δύο, οἱ ἐν Μόσχᾳ (5) καί Τότμᾳ (6) τῆς Ρωσίας, μετά Μαξίμου (7) τοῦ ἐν Ἄθῳ καί Μαρτίνου (8) Ἀρχιερέως, ἀστέρες νοητοί διά σημείων ἐκηρύχθησαν. Διό πάσης βλάβης ἡμᾶς διασώζουν, τούς βοῶντας, Ἀλληλούϊα...................................................................................................................................................................Νικόλαος (9) ὁ Πσκωβίας καί Νικόλαος (10) ὁ Νοβογράδας καί Νικόδημος (11) ὁ ἐν Ἄθῳ, ἀσκητικοῖς ἀγῶσι τόν ἀρχαῖον πτερνιστήν κατήσχυναν. Διό τάς ἀριστείας τούτων ἐξυμνοῦντες καί τάς πρεσβείας αὐτῶν πρός Θεόν ἐξαιτούμενοι, χρεωστικῶς ἐκβοῶμεν τοιαῦτα:
Χαίρετε, τῆς ἀγάπης τῆς θείας θησαυρίσματα, χαίρετε, τῆς πτωχείας τοῦ Λόγου ἐναυλίσματα.Ἰσιδῶρα (7) τῆ μακαρίᾳ τῆ τῆς Ταβέννης καί Ἰσιδώρῳ (8), Ἰωάννῃ (9) τε τῆς Ἰβηρίας καί τοῖς αὐτοῦ ὁμωνύμοις, τοῖς ἐν Γιουριέβι (10), Πεσνόσι (11), Οὔστιουγκ (12), Ροστώφ (13), Κιέβῳ (14) καί Μόσχᾳ (15), Ἰακώβῳ (16) καί Ἰσαακίῳ (17), τοῖς συντόνοις ἐγκρατείας καμάτοις τόν Κύριον εὐαρεστησάσι, κατά χρέος ἐκβοῶμεν ψάλλοντες:
Χαίρετε, δι’ ὧν ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις δωρεῖται, χαίρετε, δι’ ὧν ἡ τοῦ Σατάν κακία σοβεῖται.
Χαίρετε, τά Χριστοῦ ἐθελούσια θύματα, χαίρετε, τά διαβόλου καίρια πλήγματα.
Χαίρετε, συνάθροισις Ἁγίων μακαρία, χαίρετε, Ὀρθοδόξων πιστῶν προστασία.……………………………………………………………………………......................................................................
Χαίρετε, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τά ἔσοπτρα, χαίρετε, τῆς ἀπάτης τοῦ Βελίαρ τά δρέπανα.
Χαίρετε, οἱ ὑπάρχοντες τοῦ Χριστοῦ εὐωδίᾳ, χαίρετε, οἱ ἐλαύνοντες τήν τῶν παθῶν δυσωδίαν.
Χαίρετε, ὅτι πρός ὕψος ἁγιότητος ἤρθητε, χαίρετε, ὅτι πλουσίων χαρισμάτων ἐπλήσθητε, Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.

1. Ὅσιος Θεόδωρος, ὁ ἐπιλεγόμενος παλαιός (25η Φεβρουαρίου).
2. Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Ἐγκρατής (+ 1329, 19η Ἰανουαρίου).
3. Ὅσιος Θωμᾶς τῆς Ἀντιοχείας (+ 594, 24η Ἀπριλίου καί 18η Νοεμβρίου).
4. Ὅσιος Θεόφιλος τοῦ Κιτάγιεβο Κιέβου (1ος αἰ.).
5. Ὅσιος Θεοδόσιος τοῦ Νόβγκοροντ (+ 1392, 19η Ἰανουαρίου).
6. Νεομάρτυς Θεοκτίστη τοῦ Βορονέζ Ρωσίας (+ 1936, 22α Φεβρουαρίου).
7. Ὁσία Ἰσιδῶρα τῆς Ταβέννης Αἰγύπτου (4ος αἰ., 1η Μαΐου).
8. Ὅσιος Ἰσίδωρος τοῦ Ροστώφ, ὁ Θαυματουργός (+ 1474, 14η Μαΐου).
9. Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Ἰβηρίας.
10. Ὅσιος Ἰωάννης τοῦ Γιούριεφ.
11. Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Πεσνόσα.
12. Ὅσιος Ἰωάννης τοῦ Οὔστιουγκ (+ 1494, 29η Μαΐου).
13. Ὅσιος Ἰωάννης τοῦ Ροστώφ (+ 1580, 3η Σεπτεμβρίου καί 12η Νοεμβρίου).
14. Ὅσιος Ἰωάννης τοῦ Κιέβου, ὁ ἀνυπόδητος (+ 1855, 7η Ἰανουαρίου).
15. Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Μόσχας, ὁ Σιδεροσκούφης (+ 1589, 3η Ἰουλίου).
16. Ὅσιος Ἰάκωβος τοῦ Μποροβίτσι, ὁ Θαυματουργός (16ος αἰ., 22α Μαϊου καί 23η Ὀκτωβρίου).
17. Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ Ἔγκλειστος, τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (+ 1090, 14η Φεβρουαρίου).
...................................................................................................................................
Κυπριανῶ (1) τῶ Σουζδαλίας βλαστῶ καί καυχήματι καί πᾶσι τοῖς τῆ σεπτῆ τῶν ἐπιπλάστῳ μωρίᾳ χορείᾳ ἀνηκόντων, τῶν ἐν παλαιοῖς καί ἐν ὑστέροις χρόνοις ὀφθέντων, γνωστῶν τε καί ἀνωνύμων, βοῶμεν αὐτοῖς τιμῶντες, Ἀλληλούϊα.
 
Λαυρέντιος (2) ὁ τῆς Καλοῦγας καί Λεόντιος (3) ὁ ἐν Σάμῳ, δι’ ἐγκρατείας, τῆς ἀγάπης τῆς θείας ἐδέχθησαν τήν δροσίζουσαν φλόγαν καί στερρῶς μαρτυρίου τόν δρόμον διήνυσαν, μετά τῶν αὐτῶν σεπτῶν ὁμοτρόπων. Ὧν τά παλαίσματα θαυμάζοντες λέγομεν:
Χαίρετε, δι’ ὧν οἱ πιστοί σκιρτῶσι, χαίρετε, δι’ ὧν οἱ ἐχθροί σιγῶσι.
Χαίρετε, οἱ ζωῆς τῆς ἁγίας διδάσκαλοι, χαίρετε, οἱ θεοφόρων Ὁσίων ἐφάμιλλοι.
Χαίρετε, εἰκόνες ἀρραγοῦς καρτερίας, χαίρετε, ἄνθη μυστικά οὐρανῶν εὐθαλείας.

1. Ὅσιος Κυπριανός τοῦ Σούζνταλ (2α Ὀκτωβρίου).
2. Ὅσιος Λαυρέντιος τῆς Καλοῦγας (+ 1515, 10η Αὐγούστου).
3. Ὅσιος Λεόντιος τῆς Σάμου, Ἱερομόναχος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (+ 1993, 5η Μαρτίου).
..................................................................................................................................................................
Χαίρετε, οἱ τοῦ Χριστοῦ πράξει κηρύξαντες τό ὄνομα, χαίρετε, οἱ τῆς χάριτος Αὐτοῦ δειχθέντες τό σκήνωμα.…………………………………………………………............................................................................................1. Ὅσιος Μάρκος τοῦ Σάρωφ (+ 1817, 4η Νοεμβρίου).
2. Νεομάρτυς Μιχαήλ, ὑπό ἀθεϊστῶν (+ 1931, 1η Ἀπριλίου).
3. Ὅσιος Μιχαήλ τοῦ Σολβισενγκόρσκ (3η Ἰουλίου).
4. Ὅσιος Μιχαήλ τοῦ Κλόπς (+ 1453, 11η Ἰανουαρίου).
5. Ὅσιος Μάξιμος τῆς Μόσχας (+ 1434, 13η Αὐγούστου καί 11η Νοεμβρίου).
6. Ὅσιος Μάξιμος τῆς Τότμας (16η Ἰανουαρίου).
7. Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης (+ 1320, 13η Ἰανουαρίου).
8. Ἅγιος Μαρτῖνος Ἐπίσκοπος Τούρωφ (+ 1146, 27 Ἰανουαρίου).
9. Ὅσιος Νικόλαος τοῦ Πσκώφ (+ 1576, 28η Φεβρουαρίου).
10. Ὅσιος Νικόλαος τοῦ Νόβγκοροντ (+ 1392, 27η Ἰουλίου).
11. Ὅσιος Νικόδημος ὁ Νέος, ὁ Ἀθωνίτης.

....................................................................................................................................................................Ξ ένη τῶν ἐν τῶ κόσμῳ ἀγαθῶν καί ἠδέων καί πάροικος τῆς ὑπ’ οὐρανόν ὅντως ἐφάνει, Ξένη (1) ἡ μακαρία, ἡ ξενοπρεπῶς ἀγωνισαμένη ἐν Πετρουπόλει τῆ Ἁγίᾳ. Ὅθεν Ὀρθόδοξοι πάντες αὐτήν τιμῶντες βοῶμεν, Ἀλληλούϊα.
λως ἡγιασμένη ἡ Σαλή τοῦ Κυρίου Ταρσώ, ἡ τήξασα προθύμως τό σῶμα, διά ψύχους καί καύματος καί τῆς τοῦ κόσμου ἀστοργίας, ἐφάνη ἡμῖν. Ἐξαισίων σημείων δέ δειχθήσα ἐργάτης, μετά τῶν σύν αὐτῆ ἰσχύν παρέχει ἡμῖν τοῖς ψάλλουσι:Χαίρετε, Ἀνδρέου τοῦ κλεινοῦ οἱ ὁμόζηλοι, χαίρετε, τῆς εὐκλείας ἐκείνου οἱ ἰσότιμοι.
Χαίρετε, οἱ μωροί διά τήν Χάριν τοῦ Κυρίου, Χ
αίρετε, οἱ ἐν σαρκί κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου.
Χαίρετε, κήρυκες διαπρύσιοι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, χαίρετε, μάχαιραι ἀμφίστομοι τῆς ἀπάτης τοῦ ἐχθροῦ.
Χαίρετε, ἀείφωτοι ἀστέρες τῆς ἁγίας ἡμῶν Πίστεως,
χαίρετε, δεινοί ὀλετήρες τῆς ματαίας φρονήσεως.
Χαίρετε, οἱ ἐν τῆ συνειδήσῃ μαρτυρήσαντες Ἅγιοι, χαίρετε, οἱ ἀγωνισθέντες ἐν τῶ σαλότητος σκάμματι.
Χαίρετε, σύναξις εὐφρόσυνος καί σεπτῆ παρεμβολή, χαίρετε, πτῶσις ἡ τοῦ δράκοντος καί ἡμῶν καταφυγή.
Χαίρετε, οἱ γεωργίας καινῆς τά λαμπρά ἀπανθίσματα, χαίρετε, ἡ οὐρανίας πατρίδος φωτοφόρα πολίσματα.
Χαίρετε, οἱ λαμπάδες ἀπαστράπτουσαι ἰσαγγέλου βίου, χαίρετε, οἱ κρατῆρες πληρέστατοι οὐρανίου μύρου, Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.
Χαίρετε, νόμων τῶν τοῦ Πνεύματος ἀσφαλεῖς ὑφηγηταί, χαίρετε, τρόπων κόσμου σχέσεων ἀληθεῖς ἐκμειωταί.…………………………………………………………………………….........................................................................1. Ὁσία Ξένη τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως (+ 1796 – 1806, 24η Ἰανουαρίου).......................................................................................................................................................................Παΐσιος (1) ὁ τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων καί Πέτρος (2) ὁ ἐν Ἄγκλιχ Ἱερεύς τοῦ Κυρίου, σύν αὐτοῖς δέ αἱ μακαρίαι Παρασκευή (3) καί Πελαγία (4) τοῦ Ντιβίγιεβο, ἁγιασθέντες τῶ τῆς ἐπιπλάστου μωρίας σκάμματι, γεραίρονται ὑπό πάντων τῶν τῶ ἐκείνους δοξάσαντι Θεῶ κραυγαζόντων, Ἀλληλούϊα.
Ραστωβίας Ἰωάννης καί Ἰσίδωρος, ὡς 'Απόστολοι ἄλλοι εὐσεβείας τόν λόγον κηρύττουσι, ὅν πρῶτον ἐκεῖνοι ἑαυτοῖς ἐφήρμοσαν, λαῶ τῶ τῆς Ρωσίας. Διό καί ἡ Ἐκκλησία τούτους τιμῶσα, βοᾶ αὐτοῖς ἐν χαρᾶ συμφώνως:
Χαίρετε, στρατιῶται τοῦ Κυρίου κραταιότατοι, χαίρετε, καθαιρέται τοῦ διαβόλου ἐνθεώτατοι.
Χαίρετε, ἄνθη εὐωδέστατα τῆς ἀπαθείας, χαίρετε, σκεύη πολύτιμητα τῆς ἀκακίας.
Χαίρετε, οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐκλογία τά θεῖα, χαίρετε, οἱ τοῦ ἀκτίστου φωτός τά δοχεῖα.
Χαίρετε, οἱ λαμπάδες τῆς θείας καθάρσεως, χαίρετε, ὁδηγοί τῆς τῶν ψυχῶν ἀναστάσεως.
Χαίρετε, τῆς ἀγάπης τῆς θείας ταμεῖα, χαίρετε, τά κρειττόνων ἐν σαρκί ἐκμαγεῖα.
Χαίρετε, οἱ ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου φανέντες, χαίρετε, οἱ πάντων περίψημα ἔως ἄρτι δειχθέντες, Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.
Χαίρετε, οἱ σαρκός τάς ἀγλειδόνας κουφίζοντες, χαίρετε, οἱ ἁμαρτανόντων πολιτείαν ρυθμίζοντες, Χαίροις Ἅγιον Σύστημα.…………………………………………………………………........................................................................................1. Ὅσιος Παΐσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
2. Ὅσιος Πέτρος τοῦ Ἄγκλιχ, Ἱερεύς.
3. Ὁσία Παρασκευή τοῦ Ντιβίγιεβο (19ος – 20ος αἰ.)
4. Ὁσία Πελαγία τοῦ Ντιβίγιεβο (+ 1884).
.........................................................................................................................................................................
Συμέων (1) ὁ τῆς Ἐμέσσης, ὁ τοῦ χοροῦ κορυφαῖος, καί ὁ τούτου ὁμότροπος Σίμων (2), ἐπαξίως ἀνυμνήσθωσαν. Σύν αὐτοῖς δέ καί Σάββας (3), ὁ ἐπ’ ἐσχάτων φανεῖς ἐν τῶ Ἁγίῳ τοῦ Ἄθωνος Ὄρει καί Σεραπίων (4) ὁ παλαιός. Ἡμᾶς γάρ πάσης βλάβης διασώζουν, τούς ψάλλοντας, Ἀλληλούϊα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου